Évfolyamparancsnok - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

2019. 08. 13., k - 15:00

Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján pályázatot hirdet Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Oktatási Szervek Nevelési és Területi Szakmai Gyakorlati Szakcsoport évfolyamparancsnok beosztás I/E (főtiszt) ellátására.

 

A hivatásos jogviszony időtartama: Határozatlan időre történő vezényléses hivatásos jogviszony
 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (vezényléses munkarend)


A munkavégzés helye: Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.


Pályázati feltételek:

 • Rendőrtiszti vagy Rendészeti szervező végzettség;
 • Rendészeti szakvizsga;
 • Legalább 13 éves rendőri szakmai gyakorlat;
 • Meglévő tiszti beosztás;
 • Elhivatottság az oktató, nevelő munka iránt.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • csoportos feladatok megoldásában való közreműködési gyakorlat
 • bölcsész vagy szociálpedagógiai végzettség;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • rendészeti szakvizsga bizonyítvány másolata
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint személyes adatait a pályázat kapcsán kezelhetik, valamint az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot, annak elbírálásáig

 

A beosztáshoz tartozó főbb feladatok: 

 • alapvető feladata a tanulók nevelése és személyiségük fejlesztése;
 • közreműködik a tanulói állomány fogadásában, elhelyezésében;
 • végrehajtja a nevelőmunkából adódó feladatokat;
 • továbbítja a tanulók által benyújtott kérelmeket, beadványokat, a visszajelzésekről tájékoztatja őket;
 • ellenőrzi és betartatja a Tanóra- és Elfoglaltsági Rendben, a tanintézet Házirendjében, valamint a Tanulói Szállás Rendjében foglaltakat;
 • részt vesz az évfolyamának osztályaiban lévő tanulók által okozott károk kivizsgálásában, szükség esetén javaslatot tesz a fegyelmi eljárás lefolytatására;
 • az osztályfőnökkel együttműködve részt vesz az évfolyamának osztályaiban bekövetkezett fegyelemsértések kivizsgálásában, szükség esetén javaslatot tesz a fegyelmi eljárás lefolytatására;
 • baleset bekövetkezése esetén tájékoztatja a tanintézet munkavédelmi felelősét;
 • tervezi, szervezi a tanulói állomány szolgálatvezénylését;
 • javaslatot tehet a tanulók dicséretére, jutalmazására, fenyítésére, a tanintézetből, tanulói szállásról való eltanácsolására, rendkívüli egészségügyi, pszichológiai vizsgálatára;

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. október 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni lehet Kulik Tamás r. alezredes, osztályvezetőnél a 06 1 391 3548 (BM 38-315) telefonszámon vagy Mokrai Gabriella r. őrnagy, Koordinációs és Humánigazgatási osztályvezető asszonynál a 06 1 391 3543 (BM 38-010) telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Mokrai Gabriella r. őrnagy részére a mokrai.gabriella@arszg.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az elbírálást az ARSZG igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok előzetes értékelése után meghallgatást tart 2019. szeptember 04-én.

 

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 09.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszg.hu honlapon szerezhet.

Kapcsolódó oldalak