Tájékoztató

2017. 11. 13., h - 14:08
ORFK Kommunikációs Szolgálat

A pirotechnikai termékek év végi forgalmazása, és a forgalmazáshoz kapcsolódó ideiglenes tárolóhely konténerben történő üzemeltetése engedélyezéséről

Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:

 1. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 2. a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)   
 3. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.)
 4. a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet
 5. a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
 6. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 7. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
 8. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet
 9. az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

 

Kérelem benyújtása:

Az engedély kérelem benyújtására jogosult vállalkozásnak a kérelmet a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.
 

Engedély kérelem benyújtására jogosult vállalkozás:

Engedély olyan vállalkozásnak (egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság) adható, amelynek a polgári célú pirotechnikai tevékenység végzésében, illetve irányításában személyesen

közreműködő tagja, munkavállalója vagy legalább egy foglalkoztatottja, illetve a vállalkozással kötött polgári jogi szerződés alapján a vállalkozás javára tevékenykedő személy az Ftv.-nek „A polgári célú pirotechnikai tevékenységek szabályai” címében meghatározott követelménynek megfelelő pirotechnikus.

1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék év végi forgalmazására és ehhez kapcsolódóan ideiglenes tárolóhelyen (épület, konténer) legfeljebb 2 hónap időtartamra történő tárolására jogosító engedély csak olyan vállalkozásnak adható, aki rendelkezik visszavonásig hatályos forgalmazási engedéllyel.

 

Ideiglenes tárolóhely:

Az év végi forgalmazás helyén kizárólag egy tárolóhely engedélyezhető, valamint az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag tartalma legfeljebb 600 kg lehet.

A korábbi szabályozással ellentétben, a 2017. január 1-től hatályos Pr. értelmében az eladásra szolgáló helyen hatóanyagot tartalmazó termék nem tárolható!

 

Eljárási költségek:

Rendőrség részére fizetendő:

33 500 Ft

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja. Minden esetben fizetendő.

A díjat a  tevékenység  helye  szerint  illetékes  megyei  (fővárosi)  rendőr-főkapitányság

előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

A számlaszámok a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendeletben találhatóak meg.

 

Katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő:

13 000 Ft

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja. Az alábbi kivétellel minden esetben fizetendő:

Nem kell a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizetni, ha az ügyfél hatályos előzetes szakhatósági állásfoglalással rendelkezik, kérelméhez azt mellékelte és kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő 16 napon belül nyújtja be.

A díjat a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni előzetes fizetéssel (átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel).

A számlaszámokat az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet tartalmazza.

 

A közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljárásnak az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. melléklete szerinti megnevezését.

Díjfizetésre kötelezett esetben a díj megfizetését az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 1. A forgalmazásra és tárolásra szolgáló terület méretarányos helyszínrajza.

Méretarányos helyszínrajz: a tevékenység helyszínéről készített olyan méretarányos rajz, amely jól láthatóan tartalmazza az alábbi adatokat és megmutatja, hogy a rajzon megjelölt egységnyi hosszúság a valóságban mekkora távolságnak felel meg.

A helyszínrajzon külön meg kell jelölni az alábbiakat:

 • forgalmazásra szolgáló létesítmény elhelyezkedése;
 • tárolásra szolgáló konténer elhelyezése és nyitási iránya;
 • telepítési távolságok;
 • lezárandó terület;
 • környezeti veszélyforrások;
 • építmények;
 • tájolás;
 • menekülési útvonalak.

 

     2. A forgalmazásra szolgáló létesítmény

 • alaprajza;
 • műszaki leírása.

 

 1. A tárolásra szolgáló konténer
 • alaprajza;
 • műszaki leírása.

 

 1. A tárolásra szolgáló konténer műszaki megfelelőségét igazoló gyártói műbizonylat.

  A konténer akkor használható tárolóhelyként, ha megfelel az alábbi követelmények mindegyikének:
 • a benne tárolt fajtájú és mennyiségű pirotechnikai termék szállítására használható konténerre vonatkozó ADR-ben meghatározott követelményeknek;
 • zárt;
 • halmazolható;
 • nagykonténer.

 

 1. A tárolásra szolgáló konténer tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása. Bérleti szerződés másolata, ha a tárolásra szolgáló konténert a kérelmet benyújtó vállalkozás bérleti jogviszony alapján használja.
   
 1. A tevékenységre szolgáló terület (ide értve a lezárandó területet is) tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása.
   
 1. Köztartozás-mentesség a) vagy b)

   
 2. Igazolás, hogy a kérelmezőnek nincs jogerősen megállapított adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása, vagy arra részletfizetést engedélyeztek. (Nem kell igazolást mellékelni, ha a kérelmező – a kérelme benyújtásának időpontjában – szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.)
   
 3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás a kérelem benyújtásának időpontjában szerepel a köztartozás-mentes adózói adatbázisban.
   
 4. Az Európai Gazdasági Térség területén működő, pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult vállalkozással kötött megállapodás másolati példánya.

  Kizárólag a fenti feltételnek megfelelő, a kérelmet benyújtó ügyfél és a megsemmisítésre jogosult vállalkozás közötti közvetlen megállapodás másolati példánya kerül elfogadásra. Nem helyettesíthető megsemmisítésre nem jogosult, de megsemmisítési megállapodással rendelkező más vállalkozással kötött megállapodással, átvételi vagy egyéb nyilatkozattal.

  A raktározási tevékenységet szabályozó műveleti utasítás. (Műveleti utasítás Pr.-ben meghatározott fogalma: „A vállalkozás által készített, műveleti előírásokat tartalmazó belső szabályozás, amely a végrehajtandó munkafolyamatokat és azok felelőseit határozza meg.”)
   
 5. Tűzvédelmi dokumentáció.

   
 6. Pirotechnikusi bizonyítvány másolata.
   
 1. Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolata.
   
 1. Az eljárásban felhasználható (hatályos) előzetes szakhatósági állásfoglalás. A katasztrófavédelmi igazgatóság előzetes szakhatósági állásfoglalása, ha azzal a kérelmező rendelkezik és az eljárásban fel kívánja használni.
   
 1. A Rendőrség részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.
   
 1. A katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.  Nem kell igazolni, ha a kérelmező rendelkezik 16 napon belül kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalással és azt a kérelméhez mellékelte.
   
 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás engedélykérelem benyújtására jogosult. A nyilatkozatban meg kell adni a tevékenység végzésére jogosító engedély adatait (kiadó hatóság megnevezése, engedély száma és kiadás időpontja).
   
 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tárolási tevékenység nem érint védett természeti területet.
   
 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a forgalmazásra kerülő pirotechnikai termékek jogszabályban meghatározott biztonsági követelményeknek, csomagolási és címkézési előírásoknak megfelelnek, CE-jelöléssel és tanúsítási regisztrációs számmal ellátott termékek.
   
 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kért tárolási norma nem haladja meg a jogszabályban meghatározott nettó 600 kilogrammot.
   
 1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tárolás időtartama alatt az őrzés milyen módon történik, és annak függvényében az őrzési tevékenység végzésére kötött szerződés másolatának csatolása.
   
 1. A forgalmazásra/tárolásra szolgáló létesítmény tárgyévet követő év január 5. napja előtti megszüntetése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás a fel nem használt vagy hibás termék január 5. napjáig történő térítésmentes és költség felszámítása nélküli visszavételét a vevő részére milyen módon biztosítja, milyen módon történik a termék vevőtől történő elszállítása, és a visszavett termék az átvétel helyéről mely engedélyezett tárolóhelyre kerül közvetlenül elszállításra.
   

A fentiekben megjelölt nyilatkozatok egybefoglalhatóak! Szerkeszthető, módosítható minta ide kattintva megtalálható.

 

Készítette: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Motort lopott, keressük

A terézvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen elkövető azonosításához.

 

Pénztárcát lopott

Egy padon hagyott táskából pénztárcát lopott egy helybeli férfi Makón. A rendőrök a feltételezett elkövetőt előállították.

 

Baleset Kőbányán

Rendőri irányítás mellett egy sávon halad a forgalom a Mázsa téri magasságkorlátozó kapunál.