Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Bácsbokod

6453 Bácsbokod, Borsodi út
dr. Rákosi Mihály
r. alezredes
rakosim@bacs.police.hu
+36(76)513-302, BM: (33)30-88

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 03090-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 03090-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 03090-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 03090-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 03090-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 03090-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 03090-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 03090-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 03090-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 03090-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 03090-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 03090-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 03090-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 03090-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 03090-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 03090-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 03090-156/ 9 /2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 03090-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 03090-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 03090-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 03090-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 03090-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 03090-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 03090-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 03090-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 03090-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 03090-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 03090-156 /100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 03090-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 03090-156/8/2020.AV 2020-04-16 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 03090-156/11/2020.AV 2020-10-21 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 03090-156/12/2020.AV 2020-10-21 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 03090-156/114/2018.AV 2022-07-19 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 03090-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 03090-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 03090-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 03090-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 03090-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 03090-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 03090-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 03090-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 03090-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 03090-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 03090-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 03090-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 03090-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 03090-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 03090-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 03090-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 03090-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 03090-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 03090-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 03090-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03090-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03090-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 03090-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 03090-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 03090-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 03090-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 03090-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 03090-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 03090-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 03090-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 03090-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 03090-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 03090-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 03090-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 03090-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 03090-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 03090-156/110/2018.AV 2021-03-25 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 03090-156/7/2020.AV 2020-04-16 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Schengeni Információs Rendszer 03090-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 03090-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 03090-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 03090-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 03090-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 03090-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 03090-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 03090-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 03090-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 03090-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 03090-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 03090-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 03090-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 03090-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 03090-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 03090-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 03090-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 03090-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 03090-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 03090-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 03090-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 03090-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 03090-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 03090-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 03090-156/1/2020.AV 2020-01-06 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 03090-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 03090-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 03090-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 03090-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 03090-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 03090-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 03090-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 03090-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 03090-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 03090-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 03090-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 03090-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 03090-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 03090-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 03090-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 03090-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 03090-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 03090-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 03090-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 03090-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 03090-156/1/2019.AV 2019-01-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 03090-156/2/2019.AV 2019-02-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 03090-156/9/2020.AV. 2020-04-16 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 03090-156/10/2020.AV 2020-04-16 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 03060-156/111/2018.AV 2021-03-25 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 03090-156/112/2018.AV 2022-07-19 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 03090-156/113/2018.AV 2022-07-19 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 03090-156/3/2020.AV 2020-04-13 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 03090-156/2/2020.AV 2020-04-13 Összes