Adatvédelmi nyilvántartás

Kiskunhalas Rendőrkapitányság

6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
dr. Rákosi Mihály
r. alezredes
rakosim@bacs.police.hu
+36(76)513-302, BM: (33)30-88

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 03060-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 03060-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 03060-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 03060-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 03060-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 03060-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 03060-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 03060-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 03060-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 03060-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 03060-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 03060-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 03060-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 03060-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 03060-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 03060-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 03060-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Bűnjelkezelés 03060-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 03060-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 03060-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 03060-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 03060-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 03060-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 03060-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 03060-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 03060-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 03060-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 03060-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 03060-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 03060-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 03060-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 03060-156/5/2020.AV 2020-04-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 03060-156/10/2020.AV 2020-10-14 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 03060-156/11/2020.AV 2020-10-21 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 03060-156/3/2022.AV 2022-07-22 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 03060-156/4/2022.AV 2022-07-22 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 03060-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 03060-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 03060-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 03060-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 03060-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 03060-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 03060-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 03060-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 03060-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 03060-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 03060-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 03060-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 03060-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 03060-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 03060-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 03060-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 03060-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 03060-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 03060-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 03060-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 03060-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 03060-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 03060-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 03060-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 03060-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 03060-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 03060-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 03060-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 03060-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 03060-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03060-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03060-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 03060-156/5/2022.AV 2022-07-22 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 03060-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 03060-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 03060-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 03060-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 03060-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 03060-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 03060-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 03060-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 03060-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 03060-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 03060-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 03060-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 03060-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 03060-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 03060-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 03060-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közrendvédelmi bírság 03060-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 03060-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 03060-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 03060-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 03060-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 03060-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 03060-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 03060-156/1/2021.AV 2021-03-25 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 03060-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 03060-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 03060-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 03060-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 03060-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 03060-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 03060-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 03060-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 03060-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 03060-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03060-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 03060-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 03060-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 03060-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 03060-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 03060-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 03060-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 03060-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 03060-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 03060-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 03060-156/127-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 03060-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 03060-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 03060-156/9/2020.AV 2020-08-28 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03060-156/12/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03060-156/13/2020.AV 2020-10-21 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 03060-156/14/2020.AV Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 03060-156/4/2021.AV 2021-07-26 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 03060-156/3/2021.AV 2021-07-26 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 03060-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 03060-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 03060-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 03060-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 03060-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 03060-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 03060-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 03060-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 03060-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 03060-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 03060-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 03060-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 03060-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 03060-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 03060-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 03060-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 03060-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 03060-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 03060-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 03060-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 03060-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 03060-156/151/2018.AV 2018-07-27 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 03060-156/4/2020.AV 2020-04-22 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 03060-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 03060-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 03060-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 03060-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 03060-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 03060-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 03060-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 03060-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 03060-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 03060-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 03060-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 03060-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 03060-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 03060-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 03060-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 03060-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 03060-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 03060-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 03060-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 03060-156/1/2019.AV 2019-02-19 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 03060-156/2/2019.AV 2019-02-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 03060-156/6/2020.AV 2020-04-22 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 03060-156/7/2020.AV 2020-04-22 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 03060-156/2/2021.AV 2021-03-25 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 03060-156/1/2022.AV 2022-07-22 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 03060-156/2/2022.AV 2022-07-22 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 03060-156/1/2020.AV 2020-04-03 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 03060-156/2/2020.AV 2020-04-03 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 03060-156/8/2020.AV 2020-05-13 Összes