Adatvédelmi nyilvántartás

Szarvasi Rendőrkapitányság

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
Molnár Magdolna

molnarma@bekes.police.hu
+36(66)523-700/2538 BM: (33)23-32

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 04060-156/1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04060-156/2/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04060-156/3/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04060-156/4/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04060-156/5/2018.av. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04060-156/6/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04060-156/7/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04060-156/9/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04060-156/10/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04060-156/11/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04060-156/12/2018.av. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04060-156/13/2018.av. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 04060-156/14/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 04060-156/15/2018.av. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04060-156/16/2018.av. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04060-156/17/2018.av. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04060-156/19/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04060-156/8/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04060-156/21/2018.av. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 04060-156/22/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04060-156/23/2018.av. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04060-156/24/2018.av. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04060-156/26/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04060-156/27/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 04060-156/30/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04060-156/31/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04060-156/32/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04060-156/33/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 04060-156/34/2018.av. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 04060-156/35/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04060-156/36/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 04060-156/8/2020. av. 2020-04-29 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04060-156/10/2020.av. 2020-10-22 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 04060-156/9/2020. av. 2020-10-22 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 04060-156/9/2020. av. 2020-10-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04060-156/10/2020.av. 2020-10-22 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 04060-156/1/2022. AV. 2022-05-09 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 04060-156/2/2022. AV. 2022-05-09 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 04060-156/3/2022. AV. 2022-05-09 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 04060-156/37/2018.av. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 04060-156/38/2018.av. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 04060-156/39/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 04060-156/40/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04060-156/41/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04060-156/42/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 04060-156/43/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04060-156/44/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04060-156/45/2018.av. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 04060-156/46/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 04060-156/48/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04060-156/49/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04060-156/50/2018.av. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 04060-156/51/2018.av. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04060-156/52/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 04060-156/54/2018.av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04060-156/55/2018.av. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04060-156/56/2018.av. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 04060-156/57/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 04060-156/58/2018.av. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 04060-156/61/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 04060-156/62/2018.av. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 04060-156/63/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 04060-156/64/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 04060-156/65/2018.av. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 04060-156/66/2018.av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04060-156/67/2018.av. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 04060-156/53/2018.av. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 04060-156/1/2020. AV. 2020-03-10 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 04060-156/5/2020. AV. 2020-03-10 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04060-156/68/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04060-156/70/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04060-156/71/2018.av. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04060-156/69/2018.av. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 04060-156/4/2022. AV. 2022-05-09 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 04060-156/168/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 04060-156/76/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 04060-156/77/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 04060-156/78/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 04060-156/80/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 04060-156/81/2018.av. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 04060-156/79/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 04060-156/171/2018.av 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 04060-156/72/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 04060-156/73/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 04060-156/74/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 04060-156/75/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 04060-156/166/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 04060-156/2/2020. AV. 2020-03-10 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 04060-156/82/2018.av. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 04060-156/83/2018.av. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 04060-156/84/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 04060-156/85/2018.av. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 04060-156/86/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04060-156/87/2018.av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04060-156/88/2018.av. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04060-156/90/2018.av. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 04060-156/1/2021.av. 2021-03-11 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04060-156/92/2018.av. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04060-156/93/2018.av. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04060-156/181/2018.av 2018-08-03 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04060-156/178/2018.av 2018-08-03 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04060-156/177/2018.av 2018-08-03 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 04060-156/94/2018.av. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 04060-156/95/2018.av. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04060-156/96/2018.av. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 04060-156/97/2018.av. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 04060-156/100/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 04060-156/102/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 04060-156/103/2018.av. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04060-156/104/2018.av. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 04060-156/105/2018.av. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 04060-156/106/2018.av. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 04060-156/107/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 04060-156/108/2018.av. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 04060-156/109/2018.av. 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 04060-156/173/2018.av. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 04060-156/110/2018.av. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 04060-156/111/2018.av. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 04060-156/114/2018.av. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 04060-156/98/2018.av. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 04060-156/99/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 04060-156/3/2020. AV. 2020-03-10 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 04060-156/13/2020.av. 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04060-156/12/2020. av. 2020-10-22 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04060-156/11/2020. av. 2020-10-22 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04060-156/11/2020. av. 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 04060-156/12/2020. av. 2020-10-22 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 04060-156/13/2020.av. 2020-10-22 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 04060-156/118/2018.av. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 04060-156/120/2018.av. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 04060-156/122/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04060-156/123/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 04060-156/124/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04060-156/125/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 04060-156/130/2018.av. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04060-156/133/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04060-156/135/2018.av. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04060-156/136/2018.av. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04060-156/137/2018.av. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 04060-156/138/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 04060-156/139/2018.av. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 04060-156/4/2020. AV. 2020-03-10 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 04060-156/144/2018.av. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 04060-156/145/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 04060-156/146/2018.av. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 04060-156/147/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04060-156/154/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04060-156/155/2018.av. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 04060-156/157/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04060-156/158/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 04060-156/160/2018.av. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 04060-156/153/2018.av Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 04060-156/176/2018.av 2018-08-03 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 04060-156/1/2019. av. 2019-02-19 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 04060-156/2/2021.av. 2021-03-11 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 04060-156/5/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 04060-156/6/2020. av. 2020-04-29 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 04060-156/7/2020. av. 2020-04-29 Összes