Adatvédelmi nyilvántartás

Vác Rendőrkapitányság

2600 Vác, Zrínyi u. 7.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem.pestmrfk@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 13100-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 13100-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13100-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 13100-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13100-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13100-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13100-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13100-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13100-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13100-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13100-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 13100-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13100-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13100-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13100-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13100-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13100-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13100-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13100-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13100-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13100-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13100-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13100-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13100-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13100-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13100-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13100-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13100-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13100-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 13100-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 13100-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 13100-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13100-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13100-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13100-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13100-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13100-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13100-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13100-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13100-156/214/2018.AV. 2022-05-16 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 13100-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13100-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13100-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13100-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13100-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13100-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13100-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13100-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13100-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13100-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13100-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 13100-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13100-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13100-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13100-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13100-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13100-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13100-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13100-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13100-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 13100-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13100-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13100-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13100-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13100-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13100-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13100-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13100-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13100-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13100-156/211/2018.AV. 2022-04-04 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13100-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 13100-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 13100-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13100-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13100-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13100-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13100-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13100-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13100-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13100-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13100-156/210/2018.AV. 2022-04-04 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 13100-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 13100-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13100-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13100-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13100-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13100-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13100-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 13100-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13100-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13100-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 13100-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 13100-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 13100-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 13100-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 13100-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 13100-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 13100-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 13100-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 13100-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13100-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13100-156/206/2018.AV. 2021-04-06 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13100-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13100-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13100-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13100-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13100-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13100-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13100-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 13100-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13100-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13100-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13100-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13100-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13100-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13100-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13100-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13100-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13100-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13100-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 13100-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 13100-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 13100-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13100-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13100-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13100-156/199/2018.AV. 2020-09-07 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13100-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13100-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13100-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13100-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 13100-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13100-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13100-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13100-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13100-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13100-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 13100-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13100-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 13100-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13100-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13100-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 13100-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 13100-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13100-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 13100-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13100-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13100-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13100-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13100-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13100-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13100-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 13100-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 13100-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 13100-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13100-156/183/2018.AV 2019-08-07 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13100-156/212/2018.AV. 2022-05-09 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13100-156/213/2018.AV. 2022-05-09 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13100-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 13100-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13100-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13100-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13100-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13100-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 13100-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13100-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13100-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13100-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 13100-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13100-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13100-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13100-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13100-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 13100-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 13100-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13100-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13100-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13100-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13100-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13100-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13100-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13100-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13100-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13100-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13100-156/184/2018.AV 2019-08-07 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 13100-156/196/2018.AV 2020-04-16 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13100-156/207/2018.AV. 2021-04-06 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 13100-156/198/2018.AV 2020-05-19 Összes