Tisztjelöltek felvétele

Tájékoztató

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

rendvédelmi tisztjelölti képzéseiről.

 

A Rendőrség leendő tisztjeinek egy részét (nyomozóit, határrendészeti-, igazgatásrendészeti-, közlekedésrendészeti-, közrendvédelmi szaktisztjeit) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara un. tisztjelölti képzéseken készíti fel.


A pályázható képzéseket az alábbi link alatt találja meg: https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=843&elj=22a


A képzésekre a felsőoktatási felvételi eljárás keretein belül 2022. február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu/E-felvételi oldalon.


A képzésekről szóló részletes információk elérhetőek a következő oldalakon: https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/rtk-felveteli-2022


A képzésekre felvett hallgatók 2022. augusztusától a korábbiakhoz képest anyagilag jelentősen előnyösebb rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyban folytathatják tanulmányaikat, amelynek részleteiről az alábbiakban kaphatnak részletes információkat.


Az Országgyűlés az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvényben a tisztjelölti jogviszony jelentős átalakításáról döntött. (A törvény elérhető a Magyar Közlöny 2021. évi 235. számában (https://magyarkozlony.hu). A rendvédelmi tisztjelöltekre vonatkozó rész a közlöny 11328. oldalától olvasható).


A törvény szerint: „A rendvédelmi tisztjelölt: a rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll.”


A tisztjelölti jogviszony lényege, hogy a NKE Rendészettudományi Karára rendvédelmi képzésre (bűnügyi, rendészeti, katasztrófavédelem alapszakra államilag támogatott képzésre) felvételt nyert hallgató nem csak az Egyetemmel létesít hallgatói jogviszonyt, hanem a képzésének megfelelő rendvédelmi szervvel is szolgálati jogviszonyba lép. A képzés csak mindkét jogviszony fennállása esetén végezhető el. A rendvédelmi szerv támogatja a tisztjelölt hallgató tanulmányait, ennek fejében a hallgató köteles az általa választott szak képzési ideje alatt oklevelet szerezni, illetve a képzés befejezését követően a rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni.

 

A tisztjelölt juttatásai:


A rendvédelmi tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből, tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg. 


A rendelkezés azt jelenti, hogy a rendvédelmi tisztjelöltek 2022. augusztus 01-től havi
260 000 Ft feletti bruttó illetményben részesülnek,
amelyet a 25 év alattiakra vonatkozó személyi jövedelemadó fizetési mentesség miatt csak a társadalombiztosítási járulék fog terhelni.


Az illetményen kívül a rendvédelmi tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.


A tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a tisztjelölt jogosult a kollégiumi elhelyezésre. 


A jelenlegi gyakorlat szerint jogszabályban biztosított formában a tisztjelölt jogosult: 

 • korszerű számítástechnikai eszközök személyes használatára: egy db laptop és egy db pendrive;
 • az első tanévben térítésmentes kollégiumi elhelyezésre és napi háromszori térítés mentes élelmezési ellátásra;
 • a képzés második tanévétől a szorgalmi időszak munkanapjain térítés mentes ebéd igénybevételére. Ha a tisztjelölt kollégiumi elhelyezésben részesül, részére a térítés mentes ebéd valamennyi naptári napon jár;
 • tanszertámogatásra;
 • költségtérítésre és szociális juttatásokra;
 • ruházati ellátásra (egyen- és sportruházat).

 

A tisztjelölt kötelezettségei:


A rendvédelmi tisztjelölt a juttatások fejében köteles a rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatni, és hivatásos állományba vételét követően legalább 10 év időtartamban az őt kinevező rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni. A rendvédelmi szerv köteles a rendvédelmi tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatni, ezek befejezését követően hivatásos állományba venni, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatni.


A tisztjelölt részére a képzés első tanévében a beiratkozás napjától kezdődően a képzési időszak végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező, a képzési napoknak nem minősülő napokon a tisztjelölt jogosult a kollégiumi elhelyezésre. 


A rendészeti képzésben részt vevő hallgató köteles aktívan részt venni az oktatási-nevelési folyamatban, felkészülni a választott életpálya megkezdésére. Szolgálati feladatként köteles különösen:

 1. részt venni a rendészeti kiképzési-nevelési egység által szervezett tanórákon kívüli rendészeti felkészítésben,
 2. részt venni az alapkiképzésben és szakkiképzésben, valamint díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni,
 3. őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni,
 4. alegységparancsnoki feladatokat ellátni,
 5. szakmai gyakorlatokat teljesíteni,
 6. különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására, valamint
 7. a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokat ellátni.

 

Rendvédelmi tisztjelölti jogviszony:


A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szervet jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A rendvédelmi tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.


A rendészeti alapképzésre, nappali munkarendre felvételt nyert személyt az országos parancsnok vagy az országos főigazgató a rendvédelmi szerv rendvédelmi tisztjelölti állományába kinevezi. Személyügyi nyilvántartását, rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos ügyei intézését a rendvédelmi szerv végzi. A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos parancsnoka, illetve országos főigazgatója.


A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony létesítésének feltétele, hogy a rendvédelmi tisztjelölttel szemben hallgatói jogviszonyt kizáró körülmény nem áll fenn. Nem nevezhető ki rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba, akinek ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya kizárás fenyítés jogerős kiszabásával, lemondással, tanulmányi kötelezettség önhibából történő elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerős megállapításával szűnt meg.

 

Figyelem!

 

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. § tiltja a rendvédelmi szervek számára új jogviszony létesítését, olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel.


Ha a fenti jogszabályi rendelkezés a felvétel időpontjában 2022 augusztusában is hatályos lesz a rendvédelmi szerv nem létesíthet tisztjelölti jogviszonyt a felvett hallgatóval, ennek következtében a hallgató nem kezdheti meg a tanulmányait a Rendészettudományi Karon. A felvételi döntés a tisztjelölti jogviszony hiányában visszavonásra kerül.


A rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyba történő kinevezést és annak módosítását írásba kell foglalni. A rendvédelmi tisztjelölt részére a kinevezést legkésőbb a rendészeti alapfelkészítést megelőző 15 nappal át kell adni. 


A rendvédelmi tisztjelölt a beiratkozást követő hat hónapig rendészeti alapfelkészítésen vesz részt. A rendvédelmi tisztjelölt a rendészeti alapfelkészítés befejezésekor „Tisztjelölt” vizsgát, azt követően a hivatásos állomány tagja számára előírt esküt tesz. A rendvédelmi tisztjelölt részére a rendészeti alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére próbaidőt kell kikötni. A próbaidő alatt a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti, vagy a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg.


A rendvédelmi tisztjelölt a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv tisztjelölti állományában, a hallgatói előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.


A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítési helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A rendvédelmi tisztjelölt szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza. A Rendvédelmi Tagozaton megalakított egységek a képzési szakok és szakirányok szerint kerülnek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes rendvédelmi szerv tartalékát is képezik. Kötelékben és különleges jogrendben történő alkalmazásuk és gyakoroltatásuk rendjét az országos parancsnok és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.


A rendvédelmi tisztjelölt szolgálatteljesítése képzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy az a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A rendvédelmi tisztjelölt kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhető, továbbá a Rendvédelmi Tagozat állományában rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására jelölhető ki.