Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, amely országos hatáskörű, területi jogállású szerv, – 2015. július 1-jétől – az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

 

 • a Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság (NBI),
 • a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (BEI),
 • Titkársági Osztály.

 

I. Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság (NBI)

Nemzetközi Stratégiai Osztály (Europol Nemzeti Iroda)

Az osztály feladatai a következők:

 • stratégiai jellegű feladatok ellátása a Belügyminisztérium és külső szervek megkeresése alapján, valamint az Europol (Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége), Interpol (Nemzetközi Rendőrség Bűnügyi Szervezete), SELEC (Délkelet-európai Rendészeti Központ), PCC SEE (Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény), illetve a bilaterális együttműködéssel összefüggésben (véleményezések, javaslattétel, vezetői döntés-előkészítés);
 • az Europollal folytatott stratégiai jellegű együttműködés;
 • az Europol mandátumkörébe eső nyílt és bűnüldözési operatív adatok továbbítása;
 • kapcsolódó képviseleti feladatok ellátása (uniós intézmények és ügynökségek, valamint nemzetközi szervezetek fórumain);
 • konferenciák, továbbképzések, tudatosságnövelő szemináriumok, kiutazások megszervezése és lebonyolítása;
 • a rendőrség kihelyezett összekötőtisztjeinek kiválasztásával, kihelyezésével, külföldi tartózkodásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a nemzetközi vonatkozású, mandátumkörön kívül eső stratégiai megkeresések megválaszolása.

 

Europol Magyar Összekötő Iroda

A NEBEK „külső” szervezeti egységeként tevékenykedik az Europol hágai székházában működő Europol Magyar Összekötő Iroda, amely közvetlen nemzetközi kapcsolattartást végez a többi uniós tagállammal, valamint a harmadik országoknak, illetve nemzetközi szervezeteknek a székházban lévő összekötő irodájával. Munkájuk során folyamatos 24 órás elérhetőséget biztosítanak a hazai stratégiai és műveleti tevékenység támogatása érdekében.

 

NEBEK NBI Bűnügyi Együttműködési Főosztály

A konkrét bűnügyekkel kapcsolatos információátadást a Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság, Bűnügyi Együttműködési Főosztály alábbi három osztálya látja el:

 

Interpol Magyar Nemzeti Iroda

 • nemzetközi bűnügyi információcserét folytat;
 • nemzetközi szerződés, illetve kötelezettségvállalás alapján együttműködik a külföldi társszervekkel;
 • nemzetközi vagy európai elfogatóparancs alapján nemzetközi körözést rendel el az Interpol Információs Rendszerben (IIS), illetve a Schengeni Információs Rendszerben (SIS II);
 • közreműködik eltűnt személyek nemzetközi felkutatásában;
 • részt vesz ismeretlen holttestek nemzetközi viszonylatú beazonosításában;
 • megteszi a szükséges intézkedéseket bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy nemzetközi viszonylatú tartózkodási helyének megállapítására;
 • ellátja a kiadatás/átadás céljából őrizetbe vett személyek bíróság elé állításával és a tárgyaláson hozott döntéssel kapcsolatos értesítési, tájékoztatási és szervezési feladatokat;
 • koordinálja és részt vesz a kiadatások, átadások, elítélt személyek átszállításának végrehajtásában; 
 • intézkedik nemzetközi viszonylatban körözött tárgyak, okmányok felkutatására;
 • részt vesz a 2008/615/IB tanácsi határozat alapján végzett, DNS és ujjnyom adatcserét érintő másodlagos prümi információcserében;
 • együttműködik az Europol Magyar Összekötő Irodával;
 • sürgős esetben nemzetközi bűnügyi jogsegélykérelmet továbbít.

 

SIRENE Iroda

 • nemzetközi bűnügyi információcserét folytat;
 • nemzetközi vagy európai elfogatóparancs alapján nemzetközi körözést rendel el az Interpol Információs Rendszerben (IIS), illetve a Schengeni Információs Rendszerben (SIS II);
 • közreműködik eltűnt személyek nemzetközi felkutatásában;
 • részt vesz ismeretlen holttestek nemzetközi viszonylatú beazonosításában;
 • megteszi a szükséges intézkedéseket bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy nemzetközi viszonylatú tartózkodási helyének megállapítására;
 • ellátja a kiadatás/átadás céljából őrizetbe vett személyek bíróság elé állításával és a tárgyaláson hozott döntéssel kapcsolatos értesítési, tájékoztatási és szervezési feladatokat;
 • koordinálja és részt vesz a kiadatások, átadások, elítélt személyek átszállítása végrehajtásában; 
 • intézkedik nemzetközi viszonylatban körözött tárgyak, okmányok felkutatására;
 • biztosítja a SIS II-ben szereplő figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos kiegészítő információ cseréjét;
 • részt vesz a schengeni rendőri együttműködési feladatok kapcsán jelentkező koordinációs, képzési, jogalkotási és képviseleti tevékenységben;
 • koordinálja a magyar hatóságok által elhelyezett figyelmeztető jelzések minőségének ellenőrzését;
 • megteszi a szükséges intézkedéseket a schengeni információs rendszerben tárolt figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódóan beérkezett bejelentések és panaszok ügyében;
 • részt vesz a 2008/615/IB tanácsi határozat alapján végzett, DNS és ujjnyom adatcserét érintő másodlagos prümi információcserében;
 • információt cserél az Europol Magyar Összekötő Irodával.

 

Nemzetközi Információs Osztály

 • folyamatos (24/72) elérhetőséget  biztosít a hazai szervek részére a nemzetközi bűnügyi együttműködés vonatkozásában;
 • nemzetközi bűnügyi információcserét folytat;
 • nemzetközi szerződés, illetve kötelezettségvállalás alapján együttműködik a külföldi társszervekkel;
 • biztosítja a schengeni információs rendszerben szereplő figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos kiegészítő információk cseréjét;
 • koordinálja a hazai Közös Szolgálati Helyek nemzetközi információcsere keretein belül kifejtett tevékenységét;
 • ellátja a nemzetközi kötelezettségvállalásban vagy hazai jogszabályban előírt kontaktponti feladatokat;
 • részt vesz a 2008/615/IB tanácsi határozat alapján végzett, DNS és ujjnyom adatcserét érintő másodlagos prümi információcserében;
 • információt cserél az Europol Magyar Összekötő Irodával.

 

NEBEK NBI Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztály

A Kormány 2015. július 1-jétől a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot (a továbbiakban: NEBEK) jelölte ki. A NEBEK Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóságon belül, a Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztály (a továbbiakban: KNYSZF) két osztály – az Adatkezelő és Alkalmazás-felügyeleti Osztály, valamint a Szakirányító és Koordinációs Osztály – útján végzi a körözési nyilvántartó szerv hatáskörébe tartozó alábbi főbb feladatokat:

 • biztosítja a körözési nyilvántartási rendszerben kezelt és nyilvántartott adatok tekintetében az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre jutását;
 • vezeti a nyilvántartás használatára jogosultak nyilvántartását;
 • az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából kezeli az adattovábbítási nyilvántartást;
 • végzi a rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat;
 • ellátja a körözés elrendelésében és a körözési eljárásban érintett rendőri és nem rendőri szervek személyi állományának képzésével, továbbképzésével kapcsolatban a hatáskörébe utalt feladatokat;
 • a körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az NS.CP Portálon jelzéskezelési műveletet végez;
 • a körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének biztosítása érdekében együttműködik a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére – az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására;
 • folyamatosan együttműködik a körözés elrendelésére jogosult nem rendőri szervekkel;
 • a körözési adatkezelési feladatok szakszerű ellátása céljából a rendőri és nem rendőri szervek részére igazgatási támogatást biztosít.

 

II. NEBEK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság (BEI)

A Bűnügyi Ellátó Igazgatóság bűnüldözési feladatkörében eljárva a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó tevékenységet végez, a nemzetközi bűnügyi együttműködésből adódó feladatának teljesítése céljából ellátja a határon átnyúló műveletek közül a fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat.

 

Műveleti Főosztály

A főosztály a titkos információgyűjtés erői, eszközei és módszerei alkalmazásával – a megkereséseknek megfelelően – országos illetékességgel végrehajtói és szolgáltatói tevékenységet végez, a titkos információgyűjtésre felhatalmazott nyomozóhatóságok és szervek részére. Jogszabályban, nemzetközi szerződésekben címzett szervezetként a rendőri jelleg leplezésével határon átnyúló műveleteket teljesít, illetőleg azokban közreműködik. Ennek részeként:

 • a rendőrségen belül kizárólagos hatáskörben foglalkoztat és a nyomozó hatóságok részére – a rendőri jelleg leplezésével történő – speciális feladatok végrehajtására igény szerint biztosít fedett nyomozót;
 • fedőintézményeket létesít és működtet;
 • a humán hírszerzés erősítése érdekében a végrehajtói és vezetői állomány részére továbbképzéseket szervez;
 • országos hatáskörrel logisztikai szolgáltatói feladatokat teljesít,
 • fotó-, videó-, audio- és krimináltechnikai eszközöket telepít, működtet, illetve dokumentálást teljesít;
 • szakmai tanácsokat nyújt a felhasználó szervek részére az időleges vagy tartós használatba adott technikai eszközök alkalmazásához;
 • gondoskodik a feladatkörébe utalt technikai eszközök és berendezések üzembiztonságáról.

 

Ellátó Osztály

Az osztály a titkos információgyűjtés keretébe tartozóan, országos illetékességgel központi szolgáltatást és részjogkörű költségvetési feladatok ellátásához kapcsolódó pénzügyi tevékenységet végző speciális bűnügyi szervezeti elem, mely során:

 • a rendőrség titkos információgyűjtő munkára felhatalmazott központi és területi szerveinek speciális működési kiadásait fedező ellátmány igény szerinti elosztását végzi;
 • gondoskodik a rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységével, a fedett nyomozók foglalkoztatásával és a fedőintézmények működtetésével összefüggésben az anyagi, pénzügyi, műszaki és technikai feltételek megteremtéséről;
 • ellátja a titkos információgyűjtő tevékenység végrehajtásához szükséges technikai és kommunikációs eszközök beszerzését, üzemeltetését, nyilvántartását.

 

III. NEBEK Titkársági Osztály

A Titkársági Osztály hivatali, ügykezelési, humánigazgatási, képzési, adatvédelmi, minősített adatvédelmi, ellenőrzési és fegyelmi feladatköröket lát el, továbbá biztosítja az ügyintézés jog- és szakszerűségét, az igazgatói döntések végrehajtásának megszervezését, összehangolását.


Kapcsolódó oldalak