Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

A ROKK az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alá tartozó, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló központi költségvetési szerv, amelyet az országos rendőrfőkapitány alárendeltségébe tartozó igazgató vezet.

 

A ROKK igazgatója az országos rendőrfőkapitánynak alárendelt, a humánigazgatási szolgálatvezető közvetlen szakmai irányítása alá tartozó vezető, aki a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint belső normák által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezeti a ROKK szervezeti elemeit, továbbá irányítja a Rendőrség oktatási és képzési szervezeti egységeinek működését, szakmai tevékenységét.

 

A ROKK szervezeti elemei főosztály jogállású központok, amelyek funkcionális feladatait az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak képezik.

 

Oktatás-igazgatási, képzés- és továbbképzés szervezési, a felügyeleti és ellenőrzési feladatokat a Tanintézeti és Módszertani Főosztály (TMF) látja el, amelynek vezetője egyben a ROKK igazgatójának helyettese is. Hatásköre kiterjed a felsőoktatás, a középfokú szakképzés, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés, a továbbképzések, a tanfolyam rendszerű képzések, az előmeneteli vizsgák és a tudományos munkával összefüggő rendőrségi feladatok és kötelezettségek teljesítésére.

 

 

Kiképzési és Továbbképzési Főosztály (KTF)

 

A szervezeti elem a rendőrség iskolarendszeren kívüli, úgynevezett belső elismertségű képzéseinek és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján nyilvántartásba vett továbbképzések tervezését, szervezését és végrehajtását végzi két bázisán (Dunakeszin és Csopakon). Mindkét telephelyen zajlik a Belügyminisztérium által a 68/2012. (XII. 12.) BM rendeletben meghatározott rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet felkészítése és vizsgáztatása.

 

 

Az Kiképzési és Továbbképzési Főosztály feladatai:

 

a)   a szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok igényei alapján tervezi, szervezi, végrehajtja a munkakörök betöltésére jogosító szaktanfolyami, tanfolyami képzéseket, továbbképzéseket, különösen:

aa)       munkakör betöltésére jogosító bűnügyi technikusi, helyszínelői és balesetvizsgálói, fogdaőri, futár, tevékenység-irányítói, szolgálatparancsnoki, körzeti megbízotti szaktanfolyami képzéseket;

ab)       a munkakör megtartásához szükséges bizottságvezető, okmány-szakvizsgáló, AETR, ADR, ADN, sebességmérő műszer-kezelők oktatói, nyilvántartásba vételi tanfolyami képzéseket;

ac)       a bűnügyi technikus, a helyszínelő és balesetvizsgáló, a közbiztonsági tiszthelyettesi továbbképzéseket, valamint a tiszthelyettesi és zászlósi állomány periodikus továbbképzéseit;

b)   egyéb, iskolarendszeren kívüli, hatáskörébe utalt képzéseket és szakmai vizsgákat szervez és hajt végre;

c)   a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló BM rendeletben meghatározottak szerint iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgát szervez;

d)   ellátja a vezető-kiválasztási rendszer biztosításához, a vezetői továbbképzések tervezéséhez, szervezéséhez, végrehajtásához kapcsolódó feladatokat;

e)   biztosítja az ORFK főigazgatói továbbképzések oktatástechnikai feltételeit, helyigényét;

f)   szervezi és végrehajtja a kriminalisztikai szakértő tanfolyami képzéseket;

g)   lövészeti szolgáltatást biztosít az igénylő szervek részére;

h)   a funkcionális épületek és gépjárművek használatát az együttműködők részére biztosítja, azokat az igénylők részére bérbe adja;

 

 

Képzési paletta

 

Szakmai Továbbképzési Osztály (Dunakeszi):

 • Bűnügyi technikus szaktanfolyam (13 hét)
 • Helyszínelő és balesetvizsgáló szaktanfolyam (13 hét)
 • Tevékenység-irányítási Központ Ügyeletes szaktanfolyam (2 hét)
 • Fogdaőr szaktanfolyam (2 hét)
 • Futár szaktanfolyam (2 hét)
 • Kísérőőr tanfolyam (2 hét)
 • AETR ismeretfrissítő továbbképzés (tachograph) (3 nap)
 • ADN tanfolyam (veszélyes áru vízi szállítása) (3 nap)
 • KSZH ügyeletes tanfolyam (1 hét)
 • Sebességmérő műszer kezelőit oktatók tanfolyam (4 nap)
 • Tűzeseti helyszínelő tanfolyam (2 hét)
 • Helyszíni szemlebizottság-vezető tanfolyam (bűnügyi) (2 hét)
 • Helyszíni szemlebizottság-vezető tanfolyam (közlekedési) (1 hét)
 • Rendészeti feladatokat ellátó személyek képzése (2 nap)

 

 

Alparancsnoki Továbbképző Központ (Csopak):

 • Szolgálatparancsnoki szaktanfolyam (2 hét jelenléti képzés, 8 nap gyakorlat + 2 nap vizsga)
 • Körzeti megbízotti szaktanfolyam (3 hét jelenléti képzés, 2 hét gyakorlat + vizsga)
 • Rendészeti intézkedéstaktikai képzés (2 nap)
 • Kommunikációs, konfliktuskezelő, önismeret-fejlesztő, stressz-kezelő tréningek
 • A hivatásos állományú fegyverviselésre jogosult állomány lőkészség fejlesztő képzése
 • Polgári válságkezelő tanfolyam (2 hét)
 • Rendészeti feladatokat ellátó személyek képzése (a jelenléti képzés időtartama 2 nap)

 

 

Elérhetőség:

Cím: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Levelezési cím: 2121 Dunakeszi Pf.: 150
Telefon: (06-1) 441-1980, 24-431;
Fax: (06-1) 441-1981, 24-448
E-mail: rok@orfk.police.hu

 

Alparancsnoki Továbbképző Központ (Csopak)

Cím: 8229 Csopak, Nosztori major
Telefon: 06 87 555-200 120 mellék
22/15-17/ 120 mellék
Fax: (06-87) 555-210, 22/14-17

 

A Rendőrségi Szabadidő- és Sportcentrum – a ROKK egyik szervezeti elemeként – nem csupán a Rendőrség, hanem a rendészeti szervek részére hajt végre elsősorban a személyi állomány szakmai felkészítést szolgáló speciális kiképzési feladatokat. Ide tartoznak a különféle lövészetek, lőversenyek, a gépjárművezetők speciális felkészítését szolgáló tanfolyamok, tréningek, a nemzetközi rendőri missziókra történő felkészítéssel összefüggő kiképzési feladatok is. A központ hajtja végre az állomány pszichikai és fizikai alkalmasságával összefüggő felméréseket, vizsgálatokat. Feladatkörébe tartozik a budapesti állomány szabadidős és sport tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása, valamint a Rendőrség hazai és nemzetközi sportversenyeinek lebonyolítása is.

 

 

Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály (KKÁF)

 

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály jogelődjét a Belügyminiszter 278.542 BM IV/b. számú rendeletével 1948. III. 6-án alapította meg, Budapesten. A rendőrkutyák képzése Kispesten és Budapesten a Hős utcában kezdődött meg. Ezzel egy időben indult a határőrkutyák képzése is a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KKÁF) jelenlegi területén, Dunakeszin. Különböző szervezeti változások után Magyarországon 1964-ben hozták létre az egységes rendőr-határőr kutyakiképző iskolát.

 

Ez a szervezeti intézkedés tette lehetővé, hogy a KKÁF az 1970-es évek elejére a magyar fegyveres szervek központi kutyavezető-képző és kutya kiképző bázisává alakulhatott. Ezzel megindulhatott az a fejlődési folyamat, amelynek eredményeként a KKÁF már nemcsak a hazai fegyveres szervek részére képez kutyavezetőket és kutyákat, hanem tevékenysége kiterjedt több európai ország rendőrségének, csendőrségének szakember képzésére is.

 

2015. július 1-je óta a KKÁF az újonnan létrehozott Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK) szervezetében működik tovább. A kutyavezetők és szolgálati kutyák képzésére, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakterület felügyeletére vonatkozó feladatokat látja el. Főosztály jogállású szervezeti elem, mely a ROKK közvetlen alárendeltségébe tartozik.

 

A KKÁF feladatköre a következő főbb elemekből tevődik össze:

 • tervezi, szervezi és végrehajtja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) hivatásos állománya részére szervezett kutyavezető munkakör betöltésére jogosító szaktanfolyamokat, valamint a munkakör megtartásához szükséges tanfolyamokat és továbbképzéseket, illetve a szolgálati kutyák minősítését;
 • eseti bizottság közreműködésével szakmai javaslatot tesz a kutyák kiképzési és szolgálati célból történő vásárlására, illetve az alkalmazott vételi árra vonatkozóan;
 • tervezi, szervezi és végrehajtja a magyar, és eseti megállapodás esetén a külföldi szervek részére a biztonsági és felderítési célú, valamint az őrző-védő kutyák kiképzését, továbbképzését, minősítését;
 • véleményezi a kinológiai és hippológiai szakterület irányításával és működésével kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső normák tervezeteit, kezdeményezi új szabályok kidolgozását;
 • szakmai irányító szervként biztosítja a Rendőrség kutyavezetőkkel és lovas járőrökkel, valamint a szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályozási és felügyeleti feladatainak egységes végrehajtását, részt vesz a rövid és hosszú távú koncepciók kidolgozásában;
 • ellátja a szolgálati kutyák és a központi állományba tartozó szolgálati lovak beszerzésével, állománymozgásával, és állományból történő kivonásával kapcsolatos szakfelügyeletet, valamint a szolgálati állatok igénybevételével, alkalmazásával és tartásával, és a szolgálati kutyák képzésével kapcsolatos szakfelügyeletet, szakmai irányító tevékenységet és ellenőrzést;
 • végzi a szolgálati kutyák tenyésztésével kapcsolatos feladatait, közreműködik a szolgálati kutyák állategészségügyi ellátásában;
 • vezeti a Rendőrség országos szolgálati kutya- és lónyilvántartását és statisztikai adatszolgáltatást végez;
 • az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 3/2012. (II. 10.) ORFK utasítás alapján ellátja az Európai Rendvédelmi Kutyakiképzők Rendőrségi Hálózata (KYNOPOL) titkársági feladatait.

 

A KKÁF képzései:

 

Szaktanfolyamok:

 • nyomkövető kutyavezető
 • szagazonosító kutyavezető
 • általános rendőrkutya-vezető
 • személykereső kutyavezető
 • bűnügyi speciális (elfogó) kutyavezető
 • közrendvédelmi speciális (tetemkereső) kutyavezető
 • kábítószer-kereső kutyavezető
 • robbanóanyag-kereső kutyavezető
 • járőrkutya-vezető.

 

Tanfolyamok:

 • nyomkövető kutyakiképző (normál és duál szakirány)
 • szagazonosító kutyakiképző
 • általános rendőrkutya-kiképző
 • személykereső kutyakiképző
 • bűnügyi speciális (elfogó) kutyakiképző
 • közrendvédelmi speciális (tetemkereső) kutyakiképző
 • kábítószer-kereső kutyakiképző (normál és duál szakirány)
 • robbanóanyag-kereső kutyakiképző (normál és duál szakirány)
 • járőrkutya-kiképző
 • csapaterős kutyavezető
 • kiképző kutyavezető
 • őrző-védő segéd
 • szolgálati kutya-kezelő.

 

Továbbképzések:

 • nyomkövető kutyavezető
 • szagazonosító kutyavezető
 • általános rendőrkutya-vezető
 • személykereső kutyavezető
 • bűnügyi speciális (elfogó) kutyavezető
 • közrendvédelmi speciális (tetemkereső) kutyavezető
 • kábítószer-kereső kutyavezető
 • robbanóanyag-kereső kutyavezető
 • járőrkutya-vezető.

 

Kutyavezető beosztás betöltéséhez szükséges képzés


Kutyavezető beosztás betöltése érdekében elsődlegesen középfokú rendészeti szakképesítés megszerzése szükséges a rendészeti szakgimnáziumok (Adyliget, Körmend, Miskolc, Szeged) egyikében.

A jelentkezés feltételeiről, a felvételi követelményekről bővebb tájékoztatás az alábbi címeken érhető el:

 • http://arszg.hu/felveteli-tajekoztato/school/
 • https://www.krszg.hu/index.php/felveteli
 • https://mrszg.hu/index.php
 • http://szrszg.hu/felveteli/


A szakképesítés megszerzését követően szolgálati kutyákat alkalmazó rendőri szervnél szükséges elhelyezkedni, amely a későbbiekben lehetővé teszi a kutyavezető beosztásban történő szolgálatellátást.

 

Elérhetőség:

Cím: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi Pf.: 0155
Telefon: (06-1)441-1980, 24-401;
Fax: (06-1)441-1981, 24-428

 


Kapcsolódó oldalak