Közigazgatási per (bírósági felülvizsgálat)

Az itt elhelyezett űrlap a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a szerinti keresetlevél elektronikus előterjesztésére szolgál.

A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A közigazgatási per megindításának további feltételeit a 2018. január 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokra vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-ában, a korábbi eljárásokra vonatkozóan a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. §-ában; valamint a Kp-ben találhatja.