Adatvédelmi nyilvántartás

Kecskemét Rendőrkapitányság

6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
dr. Rákosi Mihály
r. alezredes
rakosim@bacs.police.hu
+36(76)513-302, BM: (33)30-88

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 03010-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 03010-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 03010-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 03010-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 03010-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 03010-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 03010-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 03010-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 03010-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 03010-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 03010-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 03010-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 03010-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 03010-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 03010-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 03010-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 03010-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 03010-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 03010-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 03010-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 03010-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 03010-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 03010-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 03010-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 03010-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 03010-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 03010-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 03010-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 03010-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 03010-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 03010-156/8/2020AV 2020-04-17 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 03010/156/15/2020. AV 2020-10-15 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 03010/156/16/2020.AV 2020-11-06 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 03010-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 03010-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 03010-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 03010-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 03010-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 03010-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 03010-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 03010-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 03010-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 03010-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kecskemét területe 03010-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes Kecskeméti Városrendészet
6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.
Dr. Csehné Dr. Éber Zsófia
varosrendeszet@kecskemet.hu
76/503-220
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 03010-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 03010-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 03010-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 03010-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 03010-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 03010-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 03010-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 03010-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 03010-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 03010-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 03010-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 03010-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 03010-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 03010-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 03010-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 03010-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 03010-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 03010-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 03010-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 03010-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 03010-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 03010-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03010-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 03010-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 03010-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 03010-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 03010-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 03010-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 03010-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 03010-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 03010-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 03010-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 03010-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 03010-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 03010-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 03010-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 03010-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 03010-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 03010-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 03010-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 03010-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 03010-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 03010-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 03010-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 03010-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 03010-156/11/2020.AV 2020-06-19 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 03010-156/12/2020. AV 2020-06-19 Összes
Közrendvédelmi bírság 03010-156/13/2020. AV 2020-06-19 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 03010-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 03010-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 03010-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 03010-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 03010-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 03010-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 03010/156/1/2021 AV 2021-04-19 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 03010-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 03010-156/7/2020AV 2020-04-17 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 03010-156/10/2020. AV 2020-06-19 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 03010-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 03010-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 03010-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 03010-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 03010-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 03010-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 03010-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 03010-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 03010-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 03010-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03010-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 03010-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 03010-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 03010-156/109/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 03010-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 03010-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 03010-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 03010-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 03010-156/114-1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 03010-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 03010-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 03010-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 03010-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 03010-156/14/2020. AV 2020-09-02 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03010-156/18/2020.AV 2020-11-06 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 03010-156/17/2018.AV 2020-11-06 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 03010-156/19/2018.AV 2020-11-06 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Utazási utalványok nyilvántartása 03010-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 03010-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 03010-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 03010-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 03010-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 03010-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 03010-156/123/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 03010-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 03010-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 03010-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 03010-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 03010-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 03010-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 03010-156/130/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 03010-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 03010-156/132/2018. AV 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 03010-156/133/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 03010-156/134/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 03010-156/135/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 03010-156/136/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 03010-156/6/2020AV 2020-04-17 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fogyaték-növedék nyilvántartás 03010-156/137/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 03010-156/138/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 03010-156/139/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 03010-156/140/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 03010-156/141/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 03010-156/142/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 03010-156/143/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 03010-156/144/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 03010-156/145/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 03010-156/146/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 03010-156/147/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 03010-156/148/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 03010-156/149/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 03010-156/150/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 03010-156/151/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 03010-156/152/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 03010-156/153/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 03010-156/154/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 03010-156/155/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 03010-156/3/2020AV Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 03010-156/4/2020AV 2020-04-17 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 03010-156/5/2020AV 2020-04-17 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 03010-156/1/2019. AV 2019-01-02 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 03010/156/2/2021 AV 2021-04-19 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 03010-156/1/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 03010-156/2/2020.AV 2020-03-25 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 03010-156/9/2020.AV 2020-05-18 Összes