Fejér MRFK

Szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásához szükséges vagyonkezelői (tulajdonosi) hozzájárulás megadására vonatkozó eljárás rendje a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében

 

A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. (V.27.) Korm. határozat rendelkezései alapján az ügyintézés gyorsítása, illetve a vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának megkönnyítése érdekében az alábbi rend szerint kell eljárni.

 

A kérelem benyújtásának helye, módja, kötelező tartalmi elemei, formai követelmények.

 1. A kérelem benyújtásának helye: Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.
 2. A kérelem címzettje: dr. Varga Péter r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány.
 3. Ügyfélfogadási idő, munkanapokon:     hétfőtől csütörtökig: 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken: 7.30 órától 13.30 óráig.
 4. A kérelem benyújtásának módja: a kérelmet papíralapon, az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy az abban meghatározott adattartalommal, a szükséges mellékletek eredeti példányaival együtt kell benyújtani és egyidejűleg elektronikus úton is megküldeni a fejermrfk@fejer.police.hu e-mail címre.

       A borítékon kérjük feltüntetni: „Szupergyors Internet Projekttel kapcsolatos iratok”

A kérelemhez – a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: vagyonkezelő) megalapozott döntése érdekében – csatolni szükséges az alábbi mellékleteket:

 • műszaki tervdokumentáció,
 • helyszínrajz,
 • tulajdoni lap,
 • nyilatkozat helyreállítási kötelezettség vállalásáról,
 • az érintett informatikai és közműszolgáltatók nyilatkozatai (esetleges).

Ha a pályázat több ingatlant érint, egy kérelmet kell benyújtani, amelyhez a tulajdoni lapokat és a nyilatkozatokat ingatlanonként szükséges csatolni, a többi mellékletet azonban elegendő egy-egy eredeti példányban rendelkezésre bocsátani.

 

 1. A hozzájárulás megadásával kapcsolatos feladatok ellátása során a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságán az alábbi személyek járnak el:

 

Vagyonkezelői hozzájárulás elkészítése:

Igazgatási Osztály Nagy Szilvia főtanácsos, osztályvezető  (telefon: 06/22/541-600/2195; e-mail: nagys@fejer.police.hu).

Igazgatási Osztály Dr. Gyurmánczi Éva jogtanácsos (telefon: 06/22/541-600/2295; e-mail: gyurmanczie@fejer.police.hu).

Műszaki véleményezés:

Műszaki Osztály - Horváth János r. alezredes, osztályvezető (telefon: 06/22/541-600/2265; e-mail: horvathjanos@fejer.police.hu).

Műszaki Osztály - Boáné Ötvös Andrea műszaki-üzemeltetési csoportvezető (telefon: 06/22/541-600/2270 e-mail: boane@fejer.police.hu).

 

Informatikai Osztály - Halláné Mohai Julianna osztályvezető (telefon: 06/22/541-600/2222 e-mail: hallanemj@fejer.police.hu).

 

Informatikai Osztály - Dennik Ferenc c. r. alezredes kiemelt főelőadó (telefon: 06/22/541-600/2088 e-mail: dennikf@fejer.police.hu).

 

Döntésre jogosult személy: dr. Varga Péter r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány

(telefon: 06/22/541-600/2125; e-mail: fejermrfk@fejer.police.hu).

 

 

 1. Kérelmek elbírálása.

 

 1. A beérkezett kérelmek vizsgálatát követően, amennyiben a kérelem nem felel meg az 1.2 pontban és az 1.3 pontban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, a vagyonkezelő hiánypótlási lehetőséget biztosít, amelyről elektronikus úton, a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő megjelölésével értesíti a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítését követő nyolc napon belül a vagyonkezelő elbírálja a kérelmet és dönt a hozzájárulásról.
 2. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a vagyonkezelő a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve – amennyiben lehetséges – hiányos tartalma alapján bírálja el.
 3. A vagyongazdálkodási, az informatikai, illetve az alaptevékenységet érintő szempontok vizsgálata minden ingatlan esetében egyedi elbírálás alapján történik, amelyet a 2. pontban meghatározott személyek, illetve szervezeti elemek végeznek.
 4. A hozzájárulás kiadásáról, vagy megtagadásáról a vagyonkezelő a kérelem benyújtását követő harminc napon belül dönt, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

 

 1. Díjak, költségek

 

 1. A vagyonkezelő a kérelem elbírálásáért ügyintézési díjat, illetve a hozzájárulás magadásáért ellenértéket nem számít fel.
 2. A projektek megvalósítása során felmerülő helyreállítási kötelezettség a pályázót (vállalkozót) terheli. A helyreállítási munkálatok elvégzésére, illetve a költségek megtérítésére a pályázó (vállalkozó) külön írásbeli nyilatkozattal vállal kötelezettséget, amely a hozzájárulás kiadásának feltétele.
 3. Amennyiben a projekt végrehajtása során ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerül sor, ennek költségét a pályázó viseli.

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: kérelem szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásához szükséges vagyonkezelői (tulajdonosi) hozzájárulás megadásához;
 2. számú melléklet: nyilatkozat helyreállítási kötelezettség vállalásáról.

 

Szombathely, 2015. július 28.

 

Dr. Varga Péter r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos

megyei rendőrfőkapitány