Bács-Kiskun MRFK

Szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásához szükséges vagyonkezelői (tulajdonosi) hozzájárulás megadására vonatkozó eljárás rendje a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében

 

A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. (V.27.) Korm. határozat rendelkezései alapján az ügyintézés gyorsítása, illetve a vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának megkönnyítése érdekében az alábbi rend szerint kell eljárni.

 

 1. A kérelem benyújtásának helye, módja, kötelező tartalmi elemei, formai követelmények.
  1. A kérelem benyújtásának helye: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 6000. Kecskemét, Batthyány u. 14.

A kérelem címzettje: Dávid Károly r. dandártábornok, címzetes egyetemi docens, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány.

Ügyfélfogadási idő, munkanapokon:     hétfőtől-csütörtökig: 7.30 órától 16.00 óráig,
                                                                pénteken: 7.30 órától 13.30 óráig.

 

 1. A kérelem benyújtásának módja: a kérelmet papíralapon, az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy az abban meghatározott adattartalommal, a szükséges mellékletek eredeti példányaival együtt kell benyújtani és egyidejűleg elektronikus úton is megküldeni a gazdigbacsmrfk@bacs.police.hu e-mail címre.

 

 1. A kérelemhez – a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: vagyonkezelő) megalapozott döntése érdekében – csatolni szükséges az alábbi mellékleteket:
 • műszaki tervdokumentáció,
 • helyszínrajz,
 • tulajdoni lap,
 • nyilatkozat helyreállítási kötelezettség vállalásáról (2. számú melléklet),
 • az érintett informatikai és közműszolgáltatók nyilatkozatai (esetleges).

Ha a pályázat több ingatlant érint, egy kérelmet kell benyújtani, amelyhez a tulajdoni lapokat és a nyilatkozatokat ingatlanonként szükséges csatolni, a többi mellékletet azonban elegendő egy-egy eredeti példányban rendelkezésre bocsátani.

 

 1. A hozzájárulás megadásával kapcsolatos feladatok ellátása során a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságán az alábbi személyek járnak el:

 

Vagyonkezelői hozzájárulás elkészítése:

Igazgatási Osztály       Dr. Pincés Noémi r.alezr.

                                     telefon: 06/76/513-3000/3492;

                                     e-mail: pincesn@bacs.police.hu

 

Műszaki véleményezés:

Műszaki Osztály          Mihalik Ferenc r. alezredes

                                     telefon: 06/76/513-300/32-65;

                                     e-mail: mihalikf@bacs.police.hu

 

Informatikai Osztály    Szilvási Attila r. alezredes

                                      telefon.: 06/76/513-300/32-22;

                                      e-mail: szilvasia@bacs.police.hu

 

 

 

Döntésre jogosult személy:

                                      Dávid Károly r. dandártábornok

                                      megyei rendőr-főkapitány

                                      telefon: 06/76/513-300/31-04;

                                      e-mail: bacsgazdig@bacs.police.hu

 

 

 1. Kérelmek elbírálása.
  1. A beérkezett kérelmek vizsgálatát követően, amennyiben a kérelem nem felel meg az 1.b pontban és az 1.c pontban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, a vagyonkezelő hiánypótlási lehetőséget biztosít, amelyről elektronikus úton, a hiánypótlás teljesítésére, rendelkezésre álló határidő megjelölésével értesíti a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítését követő nyolc napon belül a vagyonkezelő elbírálja a kérelmet és dönt a hozzájárulásról.

Amennyiben a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a vagyonkezelő a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve – amennyiben lehetséges – hiányos tartalma alapján bírálja el.

 1. A vagyongazdálkodási, az informatikai, illetve az alaptevékenységet érintő szempontok vizsgálata minden ingatlan esetében egyedi elbírálás alapján történik, amelyet a 2. pontban meghatározott személyek, illetve szervezeti elemek végeznek.

 

 1. A hozzájárulás kiadásáról, vagy megtagadásáról a vagyonkezelő a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

 

 1. Díjak, költségek.
  1. A vagyonkezelő a kérelem elbírálásáért ügyintézési díjat, illetve a hozzájárulás magadásáért ellenértéket nem számít fel.
  2. A projektek megvalósítása során felmerülő helyreállítási kötelezettség a pályázót (vállalkozót) terheli. A helyreállítási munkálatok elvégzésére, illetve a költségek megtérítésére a pályázó (vállalkozó) külön írásbeli nyilatkozattal vállal kötelezettséget, amely a hozzájárulás kiadásának feltétele.
  3. Amennyiben a projekt végrehajtása során ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerül sor, ennek költségét a pályázó viseli.

 

Fentiek szerint meghatározott eljárási rendet, illetve mellékleteit 2019. november 18-tól kell alkalmazni a szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásához szükséges vagyonkezelői hozzájárulás kiadása érdekében.