Beadványtétel

Tisztelt Látogató!
 

Ebben a menüpontban részletes információkkal szolgálunk az Ön részére annak érdekében, hogy bejelentéseit a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban vizsgálható tartalommal és megfelelő formában nyújthassa be. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.
 

Ha azonnali rendőri intézkedést igénylő esetet kíván bejelenteni, kérjük ezt ne a jelen almenüben, hanem továbbra is személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy annak városi hívószámán, illetve az ingyenesen hívható 112 segélykérő számon tegye meg!
 


Beadványtétel

A beadványában – személyesen, illetve törvényes képviselője, avagy meghatalmazottja útján – bármilyen ügyben közérdekű bejelentést, panaszt, feljelentést tehet. Panasszal élhet a rendőri intézkedés, a közterület-felügyelő intézkedése, a fegyveres biztonsági őr intézkedése, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása ellen is.

 

Panasz

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

 

Közérdekű bejelentés


A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.


„Panaszt, illetve közérdekű bejelentést szóban vagy írásban tehet. Szóbeli panaszát a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) alapján személyesen bármely megyei rendőr-főkapitányságnál, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám alatti épületben található Központi Panaszirodán 0-tól 24 óráig bármely időpontban előterjesztheti. Beadványáról a panaszkezelő a BM utasítás alapján adatlapot vesz fel, amelyről másodpéldány készül. A másodpéldányt személyesen a panaszfelvétel helyén veheti át. Az átvételről az eredeti adatlapon nyilatkoznia és az átvételt aláírásával igazolnia kell.
 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a
visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 7. § (1)
bekezdése a közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében
(a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: elektronikus rendszer) is megteheti. A közérdekű
bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az
alapvető jogok biztosa gondoskodik, melyet az alábbi linken érhet el:
Amennyiben az Országos Rendőr-főkapitányságfeladatkörét érintő panaszát, közérdekű
bejelentését írásban kívánja megtenni, úgy azt megküldheti elektronikusan a
panasz.orfk@orfk.police.hu e-mail címre, illetve a 1903 Bp., Pf. 314/15. levelezési címre.
Bejelentést tehet telefonon a 06-1462-7432-es hívószámon, valamint személyesen a fenti
telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok elérhetőségét itt találja meg: http://www.police.hu/hu/ugyintezes
 

Az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szervhez tartozó egyes rendőri szervek feladat- és hatáskörét, ezen a linken elérhető jogszabály alapján ismerheti meg.

 

Feljelentés

A feljelentés minden olyan - a hatóság tudomására hozott - formához nem kötött közlés, amely meghatározott vagy ismeretlen személy által elkövetett bűncselekmény, szabálysértés gyanújára utaló tényállást, illetve adatot tartalmaz. A feljelentés bárkit megillető jogosultság, amelyet megtehet jogi és természetes, ismert és "ismeretlen, névtelen" személy is.


A rendőri intézkedés elleni panaszok benyújtásával kapcsolatos néhány fontosabb tudnivaló


A beadvány megtételének lehetőségei:

- szóban: személyesen bármely rendőri szervnél – rendőri intézkedés elleni panasz esetén a www.ajbh.hu honlapon ismertetett módon az alapvető jogok biztosánál is –, ahol a panaszt írásba foglalják;
- postai úton;
- ügyfélkapun keresztül elektronikusan e-nyomtatványon; https://ugyintezes.police.hu/panasz-ugyintezes
- fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban.


Abban az esetben, ha nem a fenti formában és úton kerül benyújtásra a beadvány, és annak kivizsgálására törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) előírásait rendeli alkalmazni, az eljárás lefolytatására illetékes hatóság – határidő kitűzése mellett – felhívja a panaszost a hiány/ok pótlására. Amennyiben a felhívásban megadott határidő eredménytelenül telik el, akkor a beadványban foglaltakat a hatóság nem vizsgálja, hanem érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az e-mailben, SMS-ben vagy más hasonló módon küldött beadványa NEM MINŐSÜL ÍRÁSBELINEK, ezért RENDŐRI INTÉZKEDÉS ELLENI PANASZ kivizsgálására irányuló eljárás kezdeményezésére az nem alkalmas.


A cselekvőképtelen személy helyett törvényes képviselője jár el, korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy cselekvőképességében bármely ügycsoportban korlátozott nagykorú személy helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat. A panasz meghatalmazott vagy jogi képviselő útján is előterjeszthető. Az eljárások tárgyi költségmentesek.


Amennyiben ügyében meghatalmazott vagy jogi képviselő jár el, minden esetben szükséges a képviseleti jogosultságról szóló okirat csatolása. Amennyiben az eljárást megindító személy elektronikus ügyintézésre kötelezett, további tájékoztatást és a szükséges elektronikus űrlapot az alábbi linkre kattintva érheti el: www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/ellenorzesi-szakterulet


Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános információt az alábbi linkre kattintva találhat: www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes


Kérjük, hogy beadványában a sérelmezett, vagy feljelenteni kívánt magatartással kapcsolatos lehető legtöbb és legpontosabb információt szíveskedjen közölni. Ezzel is elősegíti közös céljaink elérését, az eljárás mind gyorsabb lefolytatását, a jogsérelem orvoslását, illetve a jogsértő cselekmények elkövetőinek felelősségre vonása érdekében végzett munkánkat. A legfontosabb információk: hol, mikor, mi történt, ki volt a sérelmezett magatartást tanúsító személy.


Tájékoztatjuk, hogy a beadvány tartalmáért a bejelentőt felelősség terheli. Így különösen, beadványában mást szándékosan nem vádolhat meg bűncselekmény, szabálysértés, vagy fegyelemsértés elkövetésével hamisan. Nem tehet a bejelentő számára is nyilvánvalóan hamis olyan bejelentést, amely mással szemben büntetőeljárás megindítását alapozza meg. Mindkét esetben a beadvány megtétele büntetőjogi következményt von maga után. A beadványt mindig annak tartalma szerint vizsgálják és bírálják el. Beadványa tehát büntető-, illetve szabálysértési eljárás alapját is képezheti.

 

Rendőri intézkedés elleni panasz

Akinek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) IV-V. Fejezetében – a 46/A.-46/C. § kivételével –, valamint a VI. Fejezetében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása ( a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint

a) panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez vagy
b) kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát az alapvető jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően, az érintett rendőri szerv kilététől függően
ba) az országos rendőrfőkapitány,
bb) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója vagy
bc) a terrorizmust elhárító szerv főigazgatója,
bd) az idegenrendészeti szerv főigazgatója

bírálja el.


A panaszt az intézkedés időpontjától számított egy éven belül lehet előterjeszteni. A vizsgálatot az alapvető jogok biztosa részéről az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Rendészeti Igazgatóság folytatja le.


Felhívjuk figyelmét, hogy az Rtv. a párhuzamos eljárások lefolytatását kizárja, ezért javasoljuk, hogy panaszának kivizsgálását ezen alcím a) vagy b) pontjában megjelölt módon, az előzőekben ismertetett határidők betartása mellett kezdeményezze. A rendőri intézkedés elleni panaszeljárásokat az Rtv. és az Ákr. szabályai szerint kell lefolytatni. A döntést az a) esetben a beadvány kézhezvételtől, a b) esetben az alapvető jogok biztosa jelentésének a vizsgálat lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez történő megérkezéstől számított 35 napon belül kell meghozni.Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szerinti panasz
 

Akinek az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szerinti kényszerítő eszköz – természetvédelmi őr, erdővédelmi szolgálat tagja, hegyőr, hivatásos vadász, rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet, halászati őr, a közterület-felügyelő, önkormányzati természetvédelmi őr, mezőőr általi – alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, a rendőrséghez fordulhat panasszal.

A panasz elbírálására jogosultnál a panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni.

 

Közterület-felügyelő intézkedése miatti panasz

Akinek a közterület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez. A panasz előterjesztésére, valamint elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.Fegyveres biztonsági őr intézkedése miatti panasz

Akinek a fegyveres biztonsági őr intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez. A rendőrséghez a panaszt az intézkedéstől, annak elmulasztásától vagy a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb az intézkedéstől számított 3 hónapon belül lehet előterjeszteni.


Tájékoztatjuk, hogy az utóbbi három ügykörbe tartozó beadványok – amelyek formai és tartalmi követelményeire érvényesek a rendőri intézkedések elleni panaszoknál ismertetettek – az Ákr. szabályai szerint kerülnek elbírálásra.


Az országos rendőrfőkapitány panaszok tárgyában hozott korábbi határozatait a 'Beadványtétel' menüpont almenüjeiből évenkénti bontásban érhetik el.