Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

A ROKK az E/2020/000002 nyilvántartási számon engedélyhez kötött, míg a B/2020/000888 nyilvántartási számon bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységet folytat.
A ROKK-ot az országos rendőrfőkapitány – a személyügyi országos rendőrfőkapitányhelyettes útján – irányítja.

A ROKK szervezeti elemei:


Rendőrségi Vizsgaközpont

A Rendőrségi Vizsgaközpont a ROKK igazgatója közvetlen alárendeltségében és irányításával működik, önálló osztály jogállású szervezeti elem, amelyet főosztályvezető-helyettes vezet. A Rendőrségi Vizsgaközpont országos vizsgaközpontként tervezi és előkészíti a Rendőrség szakképesítést biztosító képzéseihez kapcsolódó vizsgáztatást, részt vesz a rendfokozati vizsgák feltételeinek kialakításában, szervezi és lebonyolítja azokat, valamint végzi a hatáskörébe utalt szakmai vizsgák lebonyolításának végrehajtását.

Hivatal

A ROKK Hivatala a ROKK igazgatója közvetlen alárendeltségében és irányításával működik. Vezetője ellátja az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét, ellátja az adatvédelemmel, valamint ezek oktatásával kapcsolatos feladatokat, valamint felügyeli a ROKK védelmi igazgatással kapcsolatos feladatait. A Hivatal együttműködik a Rendőrség más területi szervek hivatali elemeivel, valamint végrehajtja a minősített adat védelmével kapcsolatos tennivalókat. Emellett figyelemmel kíséri a főkapitányi és vezetői értekezletek ROKK-ot érintő döntéseinek határidőre történő végrehajtását, illetve koordinálja a ROKK vezetője által meghatározott feladatokat. Két osztály jogállású szervezeti elemből áll (Jogi és Koordinációs Osztály, Képzésigazgatási Osztály), melyek szakmai vezetését és irányítását osztályvezetők látják el.

A Humánigazgatási Osztály
A Humánigazgatási Osztály a ROKK igazgatója közvetlen alárendeltségében és irányításával működik. A Humánigazgatási Osztály döntésre előkészíti a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos iratokat, okiratokat, ellátja a ROKK humánigazgatási feladatait, valamint személyzeti és munkaügyi tevékenységet folytat.


Ellenőrzési Osztály
Az Ellenőrzési Osztály a ROKK igazgató közvetlen alárendeltségében és irányításával működik. Az Ellenőrzési Osztály törvényességi, szakszerűségi, célszerűségi, eredményességi és hatékonysági ellenőrzést végez, tervezi, szervezi, koordinálja és végrehajtja a ROKK szervezeti elemeinek szakmai ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, ellátja a panaszok és közérdekű bejelentések, illetve az egyéb bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat.

Szervezetfejlesztési és Tréningszervezési Főosztály
Főbb feladata a Rendőrség szervezeti és vezetési kultúrájának megújítása céljából különféle szervezetfejlesztési, illetve tréningprogramok tervezése, szervezése és megvalósítása, továbbá a humán erőforrás szakterületen jelen lévő innovatív kezdeményezések monitorozása és kapcsolattartás a magyar, valamint a külföldi közigazgatási szervek képzési, továbbképzési centrumaival.


Rendőrképző Akadémia
A ROKK Rendőrképző Akadémia a ROKK igazgatóság jogállású szervezeti eleme, vezetését a ROKK igazgató közvetlen alárendeltségében és irányításával az intézményvezető igazgatóhelyettes látja el.
Szervezeti elemei:
 Járőrképző Tagozat (Szeged)
 Járőrképző Tagozat (Adyliget)
 Módszertani Főosztály


Járőrképző Tagozat (Adyliget)

Élén a tagozatparancsnok áll, tervezi, szervezi, végrehajtja az iskolarendszeren kívüli „Közbiztonsági rendőrjárőr” képzést, igény szerint a „Határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr” képzést, valamint a szaktanfolyami, tanfolyami képzéseket, továbbképzéseket, végrehajtja az egységes bűnügyi szaktanfolyamok és a körzeti megbízotti szaktanfolyamok szervezését, lebonyolítását, vizsgára való felkészítését.
A Járőrképző Tagozat (Adyliget) a képzésben részvevők szakmai oktatási feladatait hajtja végre, valamint nagy hangsúlyt fektet a képzésekben résztvevők rendőri hivatásra történő felkészítésére.


Járőrképző Tagozat (Szeged)


Élén tagozatparancsnok áll. Szervezi és lebonyolítja a Rendőrségnél alkalmazott tiszthelyettesi állomány szakmai utánpótlásának biztosítása céljából a „Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr” és „Közbiztonsági rendőrjárőr” képzéseket. Biztosítja a végrehajtásban dolgozó határrendészek a számára szakirányú továbbképzési lehetőségeket, a bűnügyi és körzeti megbízotti szaktanfolyamokat.


Határrendészeti Oktatóbázis

A HOB a már végrehajtásban dolgozó határrendészek számára kínál továbbképzési lehetőséget. Az osztály hazai és nemzetközi konferenciákat és workshopokat is szervez, melyek keretén belül mozgósítja a kijelölt témákban jártas szakértőket, hogy tudásukkal és tapasztalataikkal hozzájárulhassanak egy olyan plasztikus és dinamikus tudásbázis kialakításához és fenntartásához, amely minden szakmabeli számára hozzáférhető.


Módszertani Főosztály


Képviseli a Rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben. Ellátja a vezető-kiválasztási eljárásra történő ütemezés és a vezetői beosztásba történő kinevezést megelőző sorrendállítás koordinációs, valamint a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képző tanfolyamokra történő beiskolázási feladatainak végrehajtását. Megtervezi a rendőrség személyi állománya iskolarendszeren kívüli oktatását, képzését, gondoskodik a képzési programok elkészítéséről, és naprakészen tartásáról.

Kiképzési és Tanfolyamszervezési Főosztály


Főbb feladatok:

 Rendészeti és bűnügyi továbbképzések tervezése, szervezése és végrehajtása
 Speciális szaktanfolyamok tervezése és szervezése
 ORFK, NOK, ROKK, NEBEK lőgyakorlatainak szervezése és levezetése
 Intézkedéstaktikai képzések
 Police Medic képzés
 Közlekedéspszichológiai vizsgálat
 Kishajó-vezetői képzés
 Gépjármű-vezetéstechnikai képzés
 Lőkiképzés
 Hazai és nemzetközi lőversenyek szervezése


Szervezeti elemei:


Külszolgálati és Béketámogató Osztály: Fő feladata a Belügyminisztérium, továbbá valamennyi önálló belügyi szerv hivatásos állománya vonatkozásában a béketámogató és nemzetközi válságkezelési missziókkal kapcsolatos toborzás, tanfolyamok szervezése, pályáztatás, pályázatkezelés, a vezényelt állomány felkészítése, illetve a vezényelt szakértőkkel kapcsolatos kiküldetést előkészítő és a visszailleszkedést elősegítő, valamint a kiküldetés alatti valamennyi feladat végzése.
Tanfolyamszervezési Osztály: Tervezi, szervezi, végrehajtja a Rendőrség állománya részére a munkakör betöltésére jogosító szaktanfolyami képzéseket, valamint a
munkakör megtartásához szükséges tanfolyami képzéseket és a továbbképzéseket (pl.: bűnügyi technikus, helyszínelő és balesetvizsgáló stb.).
Lőkiképzési és Intézkedéstaktikai Osztály: Végrehajtja a Rendőrség kijelölt szervei állományának lőgyakorlatait. Szakértőként részt vesz a Rendőrségnél rendszeresítésre tervezett lőfegyverek, lőszerek és egyéb fegyverzeti anyagok beszerzési eljárásában. A Rendőrség lőkiképzési, lövészeti feladatainak végrehajtása tekintetében országos szakirányítást és szakfelügyeletet lát el (pl.: instruktor- és TASER képzés stb.).
Jármű-vezetéstechnikai Osztály: Végzi a belügyi gépjárművezetők, valamint a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek vezetőinek felkészítését, vizsgáztatását és továbbképzését valamint koordinálja és ellenőrzi a szolgálati célú kisgéphajóvezető alap- és kiegészítő képzéseket, vízirendészeti szaktanfolyamot.
Továbbképző Központ (Csopak): Szervezi a Rendőrség – a KTF csopaki objektumába tervezett – szaktanfolyamait, tanfolyamait, továbbképzéseit; MEKTA, tanfolyamokat, valamint a más megrendelők igényeinek megfelelő szaktanfolyamokat, tanfolyamokat és továbbképzéseket.


Gazdasági Szervek
A ROKK Gazdasági Szervek ROKK igazgatójának közvetlen alárendeltségében működő szervezeti elem, irányítását az igazgató-helyettes (gazdasági) látja el.
Végzi a gazdálkodással kapcsolatos alapvető feladatokat, irányítja a ROKK költségvetéstervezési, előirányzat-felhasználási és -módosítási, üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beszerzési, beruházási, vagyonhasználati és -hasznosítási, munkaerő-gazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási, valamint nemzetközi, uniós és hazai pályázatkezelési tevékenységét.


Szervezeti elemei:


Igazgatási Osztály: Gondoskodik a ROKK rendeltetésszerű működéséhez szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításáról, a beszerzést igénylő osztály által megküldött, a beszerzéshez szükséges műszaki adatok alapján.
Közgazdasági Osztály: Összeállítja a ROKK szükségleti tervét, elkészíti a szöveges elemzéseket, indoklásokat. A jóváhagyott éves költségvetési előirányzatok felügyelettől történt megküldése után összeállítja a ROKK elemi költségvetését, szöveges indoklással, számításokkal alátámasztva.
Műszaki és Üzemeltetési Osztály: A feladata megtervezni és megszervezni a ROKK működéséhez szükséges anyagi-technikai- és fegyverzeti eszközök beszerzését,
nyilvántartását, raktározását és karbantartását.
Oktatástechnikai és Informatikai Osztály: Felügyeli a ROKK telephelyein működő munkaállomások (laptopok, szerverek és egyéb technológiai eszközök, vezetékes és rádiós technikai eszközök, telefonok, telefonközpont(ok) működését, karbantartását, cseréjét, biztosítja a központi alkalmazások elérését, a felhasználók számára HelpDesk szolgáltatást nyújt, részt vesz az oktatástechnikához, informatikához kapcsolódó beszerzésekben.
Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály: A kutyavezetők és szolgálati kutyák képzésére, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakterület felügyeletére vonatkozó feladatokat ellátására létrehozott szervezet. Alapfeladatai közé tartozik a szolgálati kutyák és a kutyavezetők kiképzése, továbbképzése, valamint éves alkalmassági és minősítő teljesítménybírálata. Ezen felül ellátja az Európai Rendvédelmi Kutyakiképzők Rendőrségi Hálózata (KYNOPOL) titkársági feladatait. A képzések alapvető céljai: a kutyavezetők kinológiai és módszertani felkészültségének szinten tartása, gyarapítása, valamint a kutyavezetői feladatok eredményes ellátásához nélkülözhetetlen képességek, készségek fejlesztése, új eljárások és módszerek átadása és általánossá tétele.
Rendészeti Szabadidő- és Sportcentrum: Az RSZSC végzi az ORFK, a NEBEK, valamint a ROKK személyi állománya és a Rendőrség vezetői állományának fizikai
(erőnléti) állapotfelmérését és az igényeknek megfelelően végrehajtja a fizikai (erőnléti) állapotfelmérést a béketámogató, polgári válságkezelő missziókból hazatérő állomány számára.
Szakmailag felügyeli, ellenőrzi és végrehajtja a belügyi és a rendőri szervek állománya részére az országos pontszerző sportbajnokságok szervezését és rendezését, továbbá lehetőséget biztosít az aktív, valamint a nyugdíjas belügyi állomány részére a szabadidős- és sportrendezvények megszervezéséhez.


Kapcsolódó oldalak