Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

A ROKK igazgatója az országos rendőrfőkapitánynak alárendelt, a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes közvetlen szakmai irányítása alá tartozó vezető, aki a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezeti a ROKK-ot, továbbá szakmailag irányítja a Rendőrség oktatási, képzési, kiképzési, továbbképzési, sportszervezési feladatokat ellátó szervezeti elemeinek működését.


A ROKK szervezeti elemei:
 

Rendőrségi Vizsgaközpont
A Rendőrségi Vizsgaközpont a ROKK igazgatója közvetlen alárendeltségében és irányításával működik, önálló osztály jogállású szervezeti elem, amelyet főosztályvezető-helyettes vezet.
A Rendőrségi Vizsgaközpont országos vizsgaközpontként tervezi és előkészíti a Rendőrség szakképesítést biztosító képzéseihez kapcsolódó vizsgáztatást, részt vesz a rendfokozati vizsgák feltételeinek kialakításában, szervezi és lebonyolítja azokat, valamint végzi a hatáskörébe utalt szakmai vizsgák lebonyolításának végrehajtását.


Hivatal
A Hivatal a ROKK igazgató közvetlen alárendeltségében és irányításával működik. A ROKK különböző szervezeti elemeinél lévő érkeztető pontok tevékenysége feletti felügyeletet a Hivatal Ügyviteli Csoportja gyakorolja.
A Hivatal ellátja a ROKK, illetve a ROKK igazgatója részére meghatározott konkrét feladatokkal összefüggő titkársági, jogi, normaalkotási, nemzetközi kapcsolattartási teendőket, végzi a ROKK igazgatóját érintő vendégfogadások szervezését és előkészítését, tárgyalási háttéranyagot állít össze, tárgyalási álláspontot javasol. Ellátja a személyes és a minősített adat védelemével, valamint ezek oktatásával összefüggő feladatokat, közreműködik a ROKK adatvédelmi tisztviselője feladatainak végrehajtásában valamint közreműködik a biztonsági vezető számára előírt feladatok végrehajtásában.


A Humánigazgatási Osztály
A Humánigazgatási Osztály a ROKK igazgatója közvetlen alárendeltségében és irányításával működik.
A Humánigazgatási Osztály döntésre előkészíti a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos iratokat, okiratokat, ellátja a ROKK humánigazgatási feladatait, valamint személyzeti és munkaügyi tevékenységet folytat (szervezési, kitüntetési és elismerési személyügyi feladatok, fegyelmi és kártérítési eljárások, szolgálati panaszok és beadványok, szociális és kegyeleti tevékenységek, megbízhatósági vizsgálatok és a kifogástalan életvitel ellenőrzések, nemzetbiztonsági ellenőrzéssel és vagyonnyilatkozatokkal, egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok, személyügyi nyilvántartások, valamint egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatok ütemezése, ellenőrzése).Ellenőrzési Osztály
Az Ellenőrzési Osztály a ROKK igazgató közvetlen alárendeltségében és irányításával működik. Az Ellenőrzési Osztály törvényességi, szakszerűségi, célszerűségi, eredményességi és hatékonysági ellenőrzést végez, tervezi, szervezi, koordinálja és végrehajtja a ROKK szervezeti elemeinek szakmai ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, ellátja a panaszok és közérdekű bejelentések, illetve az egyéb bejelentésekkel kapcsolatos feladatokat.Képzésigazgatási Szervek

A ROKK Képzésigazgatási Szervek a ROKK igazgatóság jogállású szerve, melynek vezetését az igazgató-helyettes (képzésigazgatási) látja el, a ROKK vezetőjének közvetlen alárendeltségében működő szervezeti elem.


Szervezeti elemei:

 • Tanintézeti és Módszertani Főosztály,
 • Szervezetfejlesztési és Tréningszervezési Főosztály,
 • Külszolgálati és Béketámogató Osztály,
 • Rendészeti Szabadidő- és Sportcentrum.

A Képzésigazgatási Szervek sokoldalú feladatrendszer során többek között megalkotja és végrehajtja a Rendőrség oktatási, kiképzési stratégiáját, véleményezi, kidolgozza a Rendőrséget érintő oktatási, képzési, kiképzési szakmai anyagokat, képviseli a Rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben.
Szakirányítja a Rendőrséget érintő belső képzésének, továbbképzésének, önképzésének tervezését, szervezését, és végrehajtását. Szervezi a nemzetközi missziós tevékenységre jelölt rendőrök felkészítését, kapcsolatot tart a missziós feladatokat ellátó rendőrökkel, fejleszti a szervezeti és vezetési kultúrát, végzi és felügyeli a fizikai alkalmassági vizsgálatát. Végzi a Rendőrség oktatási célú nemzetközi tevékenységének előkészítését, kapcsolatot tart a rendőrképzés nemzetközi szerveivel és intézményeivel.Rendőrképző Akadémia

A ROKK Rendőrképző Akadémia a ROKK igazgatóság jogállású szervezeti eleme, vezetését a ROKK igazgató közvetlen alárendeltségében és irányításával az intézményvezető igazgatóhelyettes látja el.


Szervezeti elemei:

 • Továbbképzési és Kiképzési Főosztály
 • Működéstámogató Osztály
 • Tanulmányi Osztály
 • Járőrképző Tagozat (Szeged)
 • Járőrképző Tagozat (Adyliget)


Továbbképzési és Kiképzési Főosztály
A szervezeti elem a Rendőrség iskolarendszeren kívüli, úgynevezett belső elismertségű képzéseinek és a továbbképzések tervezését, szervezését és végrehajtását végzi.

 

 • Lőkiképzési és Intézkedéstaktikai Osztály (Budapest, Nagytétény)
 1. koordinálja és folyamatosan szervezi a Rendőrség lőkiképzéseit és továbbképzéseit, lövészeti feladatainak végrehajtása tekintetében országos szakirányítást és szakfelügyeletet lát el. Végzi a Rendőrség kezelésében lévő lőterek építésével, átépítésével, fejlesztésével és  korszerűsítésével kapcsolatos szakmai véleményezést, valamint a Rendőrségnél rendszeresítésre tervezett lőfegyverek, lőszerek és egyéb fegyverzeti anyagok beszerzésében, azok beszerzési és közbeszerzési elbírálásában szakértőként vesz részt
 • Jármű-vezetéstechnikai Osztály (Budapest, Nagytétény)
 1. a rendészeti típusú képzések, közlekedéspszichológiai alkalmassági vizsgálatok tekintetében kapcsolatot tart más országok társ rendészeti szerveivel, elvégzi a közlekedéspszichológiai vizsgálatokat, a vizsgáltakat minősíti, végrehajtja a megkülönböztető jelzést használó szolgálati gépjármű vezetőinek pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, szervezi és végzi a Rendőrség hivatásos állományába tartozó, megkülönböztető jelzést használó gépjárművek vezetőinek pszichológiai alkalmassági vizsgálatát (MEGA)

 

 • Alparancsnoki Továbbképző Központ (Csopak)
 1. szervezi a Rendőrség szaktanfolyamait, tanfolyamait; MEKTA, polgári válságkezelői képzéseket, tanfolyamokat; valamint a más megrendelők igényeinek megfelelő szaktanfolyamokat, tanfolyamokat és továbbképzéseket

 

Működéstámogató Osztály
A ROKK Rendőrképző Akadémia intézményvezető igazgató-helyettesének közvetlen alárendeltségében működik, önálló, osztály jogállású szervezeti elem, ügykezelési és őrzésvédelmi feladatokat lát el.Tanulmányi Osztály
A ROKK RKA Tanulmányi Osztály osztály jogállású szervezeti egység, az intézményvezető igazgató-helyettes alárendeltségében és irányításával végzi a felnőttképzési intézményben folytatott szakképesítés és képzések tervezését, szervezését, koordinálását.

 

Járőrképző Tagozat (Adyliget)
Élén a tagozatparancsnok áll, tervezi, szervezi, végrehajtja az iskolarendszeren kívüli „Közbiztonsági rendőrjárőr” képzést, igény szerint a „Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr” képzést, valamint a szaktanfolyami, tanfolyami képzéseket, továbbképzéseket, végrehajtja az egységes bűnügyi szaktanfolyamok és a körzeti megbízotti szaktanfolyamok szervezését, lebonyolítását, vizsgára való felkészítését.
A Járőrképző Tagozat (Adyliget) a képzésben részvevők szakmai oktatási feladatait hajtja végre, valamint nagy hangsúlyt fektet a képzésekben résztvevők rendőri hivatásra történő felkészítésére.Járőrképző Tagozat (Szeged)
Élén tagozatparancsnok áll. Szervezi és lebonyolítja a Rendőrségnél alkalmazott tiszthelyettesi állomány szakmai utánpótlásának biztosítása céljából a „Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr” és „Közbiztonsági rendőrjárőr” képzéseket. Biztosítja a végrehajtásban dolgozó határrendészek a számára szakirányú továbbképzési lehetőségeket, a bűnügyi és körzeti megbízotti szaktanfolyamokat.

 

Határrendészeti Oktatóbázis
A Határrendészeti Oktatóbázis (a továbbiakban: HOB) rendeltetése a Rendőrség állományának kizárólag határrendészeti célú továbbképzése, átképzése, valamint speciális és idegen nyelvi képzése. A HOB-ot ezen kívül csak határrendészeti célú szakszemináriumok, konferenciák, valamint nemzetközi határrendészeti rendezvények megtartására és határrendészeti kutatóbázis működtetésére lehet igénybe venni.

 

Gazdasági Szervek
A ROKK Gazdasági Szervek ROKK igazgatójának közvetlen alárendeltségében működő szervezeti elem, irányítását az igazgató-helyettes (gazdasági) látja el. A ROKK GSZ egy főosztály és négy osztály jogállású szervezeti elemből áll. Végzi a gazdálkodással kapcsolatos alapvető feladatokat, irányítja a ROKK költségvetéstervezési, előirányzat-felhasználási és -módosítási, üzemeltetési, fenntartási, működtetési,
beszerzési, beruházási, vagyonhasználati és -hasznosítási, munkaerő-gazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási, valamint nemzetközi, uniós és hazai pályázatkezelési tevékenységét.


Szervezeti elemei

 

 • Igazgatási Osztály

Feladatai közé tartozik, hogy gondoskodik a beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, gazdasági szerződések megkötéséről, munkáltatói támogatásokkal (pl.lakáscélú támogatás) kapcsolatos feladatokat végez, pályázatfigyelési tevékenységeket folytat, közreműködik a ROKK projektjeinek pénzügyi elszámolásában.

 

 • Közgazdasági Osztály

Pénzügyi, költségvetési feladatokat lát el, lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, vezeti a pénzügyi nyilvántartásokat, ellátja a ROKK gazdálkodói és pénzügyi ellenjegyzési feladatait.

 

 • Műszaki és Üzemeltetési Osztály

Végzi a ROKK alapfeladatainak a szakterülethez tartozó anyagi-technikai biztosítási feladatokat (helyben működő csoportjaival), gondoskodik a telephelyek működtetési feladatainak ellátásáról, az ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatának biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, biztosítja a nyilvántartásában szereplő fegyverek, vegyvédelmi eszközök, anyagok használatával, kezelésével, üzemeltetésével, fenntartásával, raktározásával, nyilvántartásával kapcsolatos gazdálkodási feladatokat;
koordinálja, ellenőrzi a gépjárművek forgalmazását, felügyeli az üzemeltetést, eleget tesz a gépjármű fenntartói kötelezettségeknek, végrehajtja az érintett állomány szakmai továbbképzését, az ügyintézői gépkocsivezetők vizsgáztatását.

 

 • Oktatástechnikai és Informatikai Osztály

Felügyeli a ROKK telephelyein működő munkaállomások (laptopok, szerverek és egyéb technológiai eszközök, vezetékes és rádiós technikai eszközök, telefonok, telefonközpont(ok) működését, karbantartását, cseréjét, biztosítja a központi alkalmazások elérését, a felhasználók számára HelpDesk szolgáltatást nyújt, részt vesz az oktatástechnikához, informatikához kapcsolódó beszerzésekben.


Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály

A kutyavezetők és szolgálati kutyák képzésére, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakterület felügyeletére vonatkozó feladatokat ellátására létrehozott szervezet.
Alapfeladatai közé tartozik a szolgálati kutyák és a kutyavezetők kiképzése, továbbképzése, valamint éves alkalmassági és minősítő teljesítménybírálata.
Ezen felül ellátja az Európai Rendvédelmi Kutyakiképzők Rendőrségi Hálózata (KYNOPOL) titkársági feladatait.
A képzések alapvető céljai: a kutyavezetők kinológiai és módszertani felkészültségének szinten tartása, gyarapítása, valamint a kutyavezetői feladatok eredményes ellátásához nélkülözhetetlen képességek, készségek fejlesztése, új eljárások és módszerek átadása és általánossá tétele.
 


Kapcsolódó oldalak