Jogi nyilatkozat

Az Országos Rendőr-főkapitányság – mint a Rendőrség honlapjának üzemeltetője – az alábbiak szerint tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

 

1. Az adatkezelő, valamint az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelője: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6.,

Cím: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

Posta cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Telefon: 1/443-5500

Fax: 1/443-5733

 

2. Az adatkezelő szerv adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége:

Dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok

Elérhetősége:

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15

Telefon: (06-1) 443-5797, 30-777, 33-067;

Fax: (06-1) 443-5778, 30-763

E-mail: hivatal.orfk@orfk.police.hu

 

3. A kezelt adatok

A Rendőrség honlapjának látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül a látogatás kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, valamint – amennyiben a látogató számítógépe megadja – a böngésző és az operációs rendszer típusa. E két utóbbi adat felvétele kizárólag statisztikai célokat szolgál, nem kerül összekapcsolásra a többi rögzített adattal. A Rendőrség honlapja nem használ cookie-kat, csak egy úgynevezett session ID-t, amely nem tartalmaz személyes adatot, és az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

 

4. Az adatkezelés célja

A 3. pontban megjelölt adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

5. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, amely jelen esetben azzal valósul meg, hogy a tájékoztató tartalmának ismeretében a látogatók, felhasználók jogosultak eldönteni, hogy a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett igénybe veszik-e a szolgáltatást.

 

6. Az adatokhoz hozzáférők köre

A 3. pontban megjelölt adatokhoz a Rendőrség weboldalának rendszergazdái férhetnek hozzá.

 

7. Az adattovábbítás címzettjei

A személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem adja át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján esetlegesen kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak az adott törvényi rendelkezésben meghatározott esetben és feltételekkel kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

8. Az adatkezelés időtartama:

A felvett személyes adatok 4 hétig tárolódnak, ezt követően helyreállíthatatlanul törlődnek.

 

9. Az érintetti jogok gyakorlása

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • az adatkezelés korlátozását kérheti.

 

A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható.

 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett által a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a rendőrségi adatkezelő szerv az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a rendőrségi adatkezelő szerv megtagadhatja, ekkor a válaszban minden esetben szerepel a tájékoztatás megtagadását megalapozó törvényi rendelkezés és az, hogy az érintett milyen jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe.

 

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A rendőrségi adatkezelő szerv csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a rendőrségi adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti.

 

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő rendőrségi szerv akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

 

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak:

 • az érintett hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből

lehet kezelni.

 

A rendőrségi adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a rendőrségi adatkezelő szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett, feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

 

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Éjszakai riasztó

A készenléti rendőrök előbb elfogták a gépkocsifeltörőt, mint ahogy az autó tulajdonosa észlelte volna a bűncselekményt.

 

Jelentkezzen, ha látta a balesetet!

A székesfehérvári rendőrök egy közúti közlekedési baleset részesének és szemtanúinak felkutatásában kérik a lakosság segítségét.

 

Emberölés miatt körözték

Emberölés bűntett elkövetése miatt körözött férfit fogtak el a rendőrök Röszke Autópálya Határátkelőhelyen.

 

Pedig épp csak 18

Két békés jászárokszállási lakost rabolt ki egy férfi. A jászsági nyomozók őrizetbe vették az agresszív fiatalt.

 

Sólyalopás

Egy kunszentmártoni férfi úgy gondolta, hogy egy csónakszállító utánfutó ellopásából tesz szert pénzre. El is kezdte az eszköz átalakítását, azonban befejezni már nem tudta, mert a helyi nyomozók elfogták.