A szakmai munka hátországa

A vezetői döntésekhez szükséges adat- és információellátás mellett rendkívül fontos a megfogalmazott célok és a tényleges működés eredményei közötti különbségek feltárása is, amihez a kontroll-folyamatok monitorozása ad segítséget.

Jognak asztalánál

A Hivatal munkatársai járnak el a Rendőrség képviseletében a polgári peres és nem peres ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt.
A jogászok feladata emellett a személyi állomány tagjával szemben indított kártérítési eljárások lefolytatása, illetőleg a rendőri szervek hivatásos állományú tagjai által a kártérítési eljáráshoz kapcsolódóan bejelentett panaszok elbírálása.
A hivatali szakterület munkatársai végzik a belső normák előkészítését, őrködnek a Rendőrség belső normái és a jogszabályok, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök közötti összhang felett.
Alapvető célunk a rendőri munka kapcsán az alapvető jogok tiszteletben tartásának és hatékonyabb védelmének biztosítása, ennek szellemében működünk közre az alapvető jogok biztosa által a Rendőrség működésével összefüggésben folytatott vizsgálatokban, és a Független Rendészeti Panasztestület által hozott állásfoglalásokkal érintett ügyekben a döntéshozatal előkészítésében.
Jogi állásfoglalásainkkal, iránymutatásainkkal támogatást nyújtunk az egyes rendőri szervek számára, segítve a mindennapos eligazodást a szinte napról napra változó jogszabályok útvesztőjében.
A szakterület, mely csak akkor észrevehető, ha nem jól működik.
Az ügykezelés az irat készítésétől, nyilvántartásától, rendszerezésétől és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásától, segédletekkel való ellátásától, szakszerű és biztonságos megőrzésétől, használatra bocsátásától a selejtezéséig, illetve levéltárba adásáig kíséri végig az iratokon keresztül a szakmai munkát, biztosítja annak hiteles dokumentáltságát.

 


Titkok a Rendőrségen belül
A Rendőrség mindennapi működése során keletkeznek olyan adatok, amelyek „illetéktelen kezekbe kerülése”, illetéktelen személy által történő megváltoztatása veszélyeztetné az állam valamely védendő érdekét, ezért ezeknek az adatoknak a nyilvánosságát a minősítő a törvényben meghatározott ideig korlátozza. Minél nagyobb kárt okozhat a minősített adat illetéktelen kézbe kerülése, annál magasabb szintű biztonsági követelményeknek kell érvényesülniük a védelem során, ezen követelményeknek történő megfelelés érdekében a Rendőrség központi, területi és helyi szerveinél a biztonsági vezető végzi a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását és koordinálását.

Adatvédelem
A Rendőrség a jogszabályokban meghatározott hatásköreinek gyakorlása során a személyes adatok széles köréhez fér hozzá és kezeli azokat eljárásainak eredményes lefolytatása érdekében. A Rendőrség „belső adatvédelmi felelőse” őrködik az adatkezelések törvényessége felett, javaslatokat fogalmaz meg azokra a technikai és szervezési intézkedésekre és azoknak az eljárási szabályoknak a kialakítására, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, emellett figyelmet fordít a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítására is.

Stratégiai tervdokumentumok
A stratégiai gondolkodásmód nem más, mint hosszú távú tervezés, ami az átgondolt és fenntartható szervezet működésének elengedhetetlen feltétele. A stratégiai döntések pontos és ellenőrzött információkon, valamint előre megtervezett munkafolyamatokon alapulnak, amelyek megjelenési formája lehet a stratégiai tervdokumentum. Az ORFK intézményi munkatervét és éves munkatervét a szakmai javaslatok alapján a Hivatal munkatársai állítják össze, továbbá közreműködnek a vezetés gyakorlásához szükséges információk biztosításában, a feladatok végrehajtásának nyomon követésében.

 


Kapcsolódó oldalak