Vigyázzunk rájuk!

2018. 09. 02., v - 05:58
ORFK Kommunikációs Szolgálat

Az iskolakezdés időszaka fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek számára, ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére.

Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsony szintű veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra.

Az idei tanévkezdeti kampány nyitóállomásaként az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 2018. augusztus 31-én a budapesti Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában és Gimnáziumban sajtótájékoztatót tartott, ahol a rendőrséget Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője képviselte.

A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét. Az idei tanévben is folytatódik Az iskola rendőre program, amely célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. A helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték. Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára.

A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton tesszük közzé. A 2018/2019-es tanévben közel 3000 oktatási intézményben teljesít majd szolgálatot iskolarendőr.

Az ORFK-OBB a program végrehajtását, minden első osztályos tanuló iskolai tanulmányainak megkezdését több mint 100 ezer kirándulótáskával, közel 90 ezer foglalkoztató füzettel, fényvisszaverő matricákkal, fluoreszkáló karkötőkkel támogatta. Ezeket az eszközöket az iskolarendőrök juttatják el a programban részt vevő oktatási intézményekbe.

Az iskolarendőrök prevenciós munkáját és a gyakorlati oktatást elősegítendő az ORFK-OBB a tanév megkezdése előtt 950 kerékpárt adott át a megyei és a városi balesetmegelőzési bizottságok számára.

 Az iskola rendőre program keretében folytatódik a SuliMoped program, valamint a felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedők is. A SuliMoped program tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen ezer – 8. osztályos általános iskolai – diák képzését jelenti. 

 

A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, a bűnmegelőzési tanácsadók állandó jelleggel tevékenykednek a középiskolákban.

 

DADA program

A készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program célja, hogy a gyermekek felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket jól átgondolva helyesen dönteni, ha kell elutasítani a neked ártó dolgokat, mindenképpen mondd el, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket. A programot oktató rendőrök feladata, hogy olyan megoldási módokat ismertessenek meg a gyermekekkel, amelyeket személyiségükbe építve készségszinten, rutinszerűen alkalmazhatnak.

A 2017/2018-as tanévben a DADA program keretében az ország 223 településén, 367 iskola 1419 osztályában 30 937 gyermek vett részt, akiket 178 rendőr oktatott.

 

ELLEN-SZER program

A program főbb céljai az önálló gondolkodásra nevelés, a kritikai gondolkodás kialakítása, a csoportban működés megtanulása, az egyéni felelősség szerepének megmutatása, a döntési képesség fejlesztése, az összefüggésekben, rendszerben gondolkodás fejlesztése, a szociális kompetenciák, az empátia és az érzelmi intelligencia fejlesztése, a fiatalok értékrendjének a társadalom számára is hasznos formálása. A program alaptétele, hogy növelje a fiatalok biztonságát a legsúlyosabb devianciákkal, a bűnözéssel és a szerfogyasztással szemben. Tudatosítsa bennük, hogy a bűncselekményekkel szemben fel lehet és kell lépni, ne tűrjék el, hogy áldozat váljék belőlük, kérjenek segítséget, illetve áldozattá válásuk elkerülése érdekében alkalmazzák az oktatás során megismert technikákat.

A 2017/2018-as tanévben az ELLEN-SZER programban országosan 36 település 58 iskolájának 141 osztályában 3676 diák vett részt, akiket 38 rendőr oktatott.

 

Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók

Az öt éve indult Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói Hálózat keretében a bűnmegelőzési tanácsadók felhívják a középiskolába járó fiatalok figyelmét az internet veszélyeire, a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra mind az elkövetői, mind a sértetti oldalon. Idejük túlnyomó részét az iskolákban töltik, folyamatos, élő kapcsolatot tartva a diákokkal, a pedagógusokkal és a szülőkkel. A fiatalok biztonságának érdekeit szem előtt tartva együttműködnek az ifjúságvédelemben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, társadalmi és civil szervezetekkel.

A 2017/2018-as tanévben 108 település 271 középfokú oktatási intézményének 6081 osztálya vett részt a programban. A 108 tanácsadó 129 400 tanulóval találkozhatott munkája során.

 

Drogprevenciós összekötőtiszti hálózat

A fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében a rendőrség négy évvel ezelőtt új drogprevenciós programot indított A szülők és a családtagok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében címmel. A kezdeményezés keretein belül a rendőrség kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja, hogy a 12-18 éves gyermekeket nevelő szülők, valamint családtagjaik közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről.

A 2017/2018-as tanévben 172 személynek e-mailben, 336 esetben telefonon keresztül, míg 241 alkalommal személyesen adtak válaszokat megkeresésekre az összekötő tisztek. Ezen túl részt vettek 501 szülői értekezleten, illetve 988 alkalommal tartottak előadást a témához kapcsolódóan.                  

A drogprevenciós összekötők listáját ide kattintva megtekintheti.

 

A tanévkezdés az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) részéről is kiemelt figyelmet kap, hiszen a gyermekek biztonsága elsődleges érték. Az ilyenkor szokásos kampány során a polgárőrök önállóan és a rendőrség állományával is szoros együttműködésben vannak jelen az iskolák és az óvodák környékén, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában segédkezve. A polgárőr egyesületek alapfeladatához tartozik a helyi közrend és közbiztonság védelme, amelynek keretén belül közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot látnak el, és a tanévkezdés időszakában a bölcsődék, az óvodák, valamint az általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet ellátva segítik a gyermekek biztonságos átkelését a közutakon, adott esetben a biztonságos utazásukat az iskolába és onnan haza.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Szélesített portfólió

A ráckevei rendőrök azonosították és elfogták azt a ráckevei párt, akik a gyanú szerint több ingatlanba bejutva vittek mindent, ami csak megtetszett neki. Több százezer forintos kárt okoztak a kilenc ingatlan tulajdonosának.