PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2022. 04. 22., p - 08:57
Budapesti Rendőr-főkapitányság

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatás intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére Budapesten a 2022/2023. tanévre

Pályázati feltételek

 Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a)   magyar állampolgárság;

b)   magyarországi állandó lakóhely;

c)   büntetlen előélet;

d)   valamely rendvédelmi technikumba vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi karára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati viszony vállalása;

e)   szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek megfelelő - a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő - folytatásának vállalása;

f)   kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g)   egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

h)   írásbeli hozzájárulás a személyes – köztük különleges - adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

i)   írásbeli nyilatkozat roma származásáról.

 

A támogatás formája, mértéke

 A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a)   számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;

b)    tanévenként  - számla alapján, személyenként legfeljebb nettó 25.000 forint értékben - ruházkodási segéllyel;

c)   tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb nettó 4500 forint értékhatárig);

d)  az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:

 - 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén  nettó 2000 forint/hónap,
 - 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén  nettó 3000 forint/hónap,
 - 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén  nettó 4000 forint/hónap,
 - 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén  nettó 5000 forint/hónap összegben

e)   kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendvédelmi technikumban.

 

Egyéb tudnivalók

 A pályázatot 2022. június 30-ig kell a Budapest Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot cigány származásáról, valamint a tanulói viszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

A pályázatokat a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2022. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Képzési és Utánpótlási Osztály munkatársától, Varga Annamária r. zászlós (a 06-1/443-5342 telefonszámon) kérhető.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam