Békéscsabai Rendőrkapitányság 04010-821/2604-14/2019.F. számú döntése: Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 1/2. (hrsz.: 2595/5.) lőtér-üzemeltetési engedély (2019. 06. 12-én véglegessé vált határozat)

2019. 06. 11., k - 13:32

Békéscsabai Rendőrkapitányság

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.

04010-821/2604-14/2019.F. számú határozata

x

BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

                                                                                                              

                                                                                                                  Tárgy: Szituációs Bt. lőtér-üzemeltetési engedély

                                                                                                                   Ügyintéző: Püski Krisztina r. fhdgy.

                                                                                                                   Telefon: +36 66 523-700 / 21-42

H A T Á R O Z A T:

A SZITUÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ÉS SPORTSZERVEZŐ BT. (Cg. 04-06-006682, székhely: 5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd utca 1., statisztikai jel: 21030978; a továbbiakban: Szituációs Bt.) részére engedélyezem polgári rendeltetésű lőtér üzemeltetését.

 

Lőtér jellege:               épített lőtér

Lőtér helye:                 Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 1/2. (hrsz.: 2595/5.)

 

Az engedély a döntés véglegessé válásától visszavonásig hatályos.

 

Az eljárásban megállapítható érintett hatásterület: 

Békéscsaba 2528., 2530., 2531., 2532., 2533., 2534., 2535., 2536., 2537., 2538., 2539., 2540., 2541., 2542., 2543., 2544., 2545., 2546., 2547., 2548., 2549., 2550., 2551., 2552., 2553., 2554., 2556., 2557., 2558., 2559., 2561., 2562., 2563., 2564., 2565., 2566., 2567., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2595., 2595/1., 2595/2., 2595/3., 2594/6., 2595/7., 2596., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., 2602., 2603., 2604., 2605., 2606., 2609., 2610/2., 2678., 2679., 2680., 2699., 2700., 2701., 2703., 2704., 2705., 2706., 2726. helyrajzi szám alatti ingatlanok.

 

Felhívom a figyelmet, hogy a lőterek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban és a hatóságom által jóváhagyott lőtérszabályzatban foglaltak megszegése esetén hatóságom az engedélyt visszavonhatja, valamint a szabályok megszegése büntető- illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után.

A Szituációs Bt. az engedélyezési eljárás 50.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját a Békés-Megyei Rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizette, az eljárás során költség nem keletkezett, hatóságomnak díj visszafizetési kötelezettsége nincs.

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysághoz (a továbbiakban: BMRFK) címzett, hatóságomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély kiadására irányuló eljárásban ügyfélnek minősül, fellebbezéssel élhet a lőtér hatásterületén lévő ingatlan tulajdonosa is, valamint az is, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés ügyfélfogadási időben személyesen, postai úton vagy elektronikus úton e‑Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybe vételével nyújtható be. Az e‑Papíron: a „Témacsoport” és az „Ügytípus” mezők tartalma: „Egyéb”; címzett: Békéscsabai Rendőrkapitányság; hivatkozási szám: a határozat száma. Elektronikus ügyintézésre kötelezett a fellebbezést e-Papír szolgáltatás útján nyújthatja be.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 4.000,- (négyezer) forint, melyet a BMRFK 10026005-01451502 számú számlaszámára kell befizetni. Elektronikus úton benyújtott fellebbezés esetén a díjfizetési kötelezettség kizárólag átutalással teljesíthető. A közlemény rovatba a „fellebbezési díj” szöveget és a döntés számát kell feltüntetni. Készpénzátutalási megbízáson történő díjfizetéshez az e célra szolgáló készpénzátutalási megbízás hatóságomnál szerezhető be. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazolni kell a díjfizetési kötelezettség teljesítését.

I N D O K O L Á S:

A Szituációs Bt. által benyújtott kérelem és az engedély kiadási feltételek fennállásának igazolásaként hatóságom rendelkezésére bocsátott iratok, az üzemeltetési feltételek meglétének helyszíni szemle keretében történő ellenőrzése, a vezető tisztségviselővel szemben meghatározott személyei feltételek tekintetében az eljárás során beszerezett adatok alapján megállapítottam, hogy az engedély kiadásának a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben (a továbbiakban: Ftv.), a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

Az engedély kiadására irányuló eljárásban a hatásterületet a Szituációs Bt. által rendelkezésemre bocsátott, Tóth Ferenc zaj- és rezgéscsökkentési szakértő (SZKV. 1.4/04‑0183) 2018. november 21-én kelt szakvéleménye alapján állapítottam meg. Figyelemmel arra, hogy lőfegyver használatával történő mérésre kizárólag üzemeltetési engedéllyel rendelkező lőtéren kerülhet sor, a szakértő a vizsgálat során a korábban üzemelő lőtéren .22 kaliberű golyós lőfegyverrel és 9 mm kaliberű maroklőfegyverrel 2006-ban és 2009-ben mért értékeket vett figyelembe. Az eljárás során megállapítottam, hogy a lőtérszabályzatban meghatározott fajtájú és kaliberű lőfegyverekkel részben történt mérés, és a hatásterület méréssel, számítással történő meghatározására az engedély véglegessé válását követően, a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó eljárásban van lehetőség.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a Szituációs Bt. köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

 

Alkalmazott jogszabályok:

Hatáskör és illetékesség: az Ftv. 3. § (1) bekezdés f) pont, az R. 4. § (2) bekezdés, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés a) pont, a BM rendelet 1/B. § (2) bekezdés, a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. §.

A lőtér hatásterületén lévő ingatlan tulajdonosa, valamint az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §, és az R. 5/B. § (4) bekezdés alapján minősül ügyfélnek.

Engedély: Ftv. 3/A. § (1)-(2) bekezdés, az R. 5/B.-5/C. §, a BM rendelet 1-3. §, Ákr. 80. § (1) bekezdés.

Eljárási költség: a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. §, 1. számú melléklet 4. pont

Döntés közlése és jogorvoslati lehetőség: Ákr. 52. § (4) bekezdés, 85. § (1) bekezdés, 89. § (1) bekezdés, 112. §, 116. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont, 118. § (1)-(3) bekezdés, az Ftv. 4/C. §, az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § (3) bekezdés b) pont és (5) bekezdés, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68. §.

 

Békéscsaba, 2019. május 24.

                                                                                                                                      Dr. Bede Sándor r. ezredes

                                                                                                                                             kapitányságvezető

                                                            nevében és megbízásából:

                                                                                                                                   Dr. Pántya Mónika r. alezredes

                                                                                                                                igazgatásrendészeti osztályvezető

A döntés elektronikusan hitelesített elektronikus irat.

Döntés közlése:

1. Szituációs Bt.: cégkapu

2. R. 5. § (4) bekezdésében meghatározott ügyfelek: közhírré tétel

 

 

A határozat véglegessé válásának napja: 2019. június 12.

Végleges döntés közzétételének napja: 2019. június 12.

 

 

LŐTÉRSZABÁLYZAT

Békéscsaba 4-es Honvéd u. 1/2. (hrsz.: 2595/5.)

 

A lőtéren kiképző-, edző- és versenyszerű lövészet, lőgyakorlat, gyakorló lövészet valamint fegyver próbája és belövése végezhető.

Gyakorló lövészet: Lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyam, illetve lőgyakorlatot is magába foglaló           szakképzés keretében tartott lövészet. Gyakorló lövészet során kizárólag az üzemeltetési engedéllyel rendelkező által tartott lőfegyver használható.

A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag van.

A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni.

A lőtéren kizárólag a lőpályánként meghatározott jellegű, kaliberjelű/kaliberű, kategóriájú lőfegyverrel, lőszerrel, illetve muzeális fegyverrel folytatható lövészet.

Lőpályák: a lőtérszabályzat részét képező vázlatrajzon I-V. sorszámmal jelölt és a lőtérszabályzatban részletezett 5 lőpálya.

Az. I-V lőpályákon pontlövészet és céllövészet, a IV. lőpályán futóvad lövészet, az V. lőpályán szituációs lövészet is végezhető.

Polgári célú lövészetet csak olyan személy vezethet, aki rendelkezik a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság által kiadott lövészetvezetői engedéllyel.

A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani.

Lőállásba a lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval (billenőcsövű lőfegyvert megtörve) ürített állapotban szabad bevinni.

Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon) szabad tartani.

Lőfegyvert, lőszert másnak átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos!

A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybírók) tartózkodhatnak.

Lőtéren kizárólag a kihelyezett célra vagy céltáblára, illetve fegyverpróba esetén a mögötte lévő golyófogóba szabad lőni.

Muzeális fegyverből csak lágy (tiszta) ólomból készült lövedék lőhető ki.

Muzeális fegyverhez csak ismert eredetű, gyári készítésű lőpor, csappantyú használható.

Muzeális fegyverrel tartott lövészeten a lőállásba csak 13 lövéshez szükséges, előre kimért lőpor vihető be, külön-külön zárt fiolákba töltve.

Kovás fegyverek felporzására szolgáló lisztlőpor kis mennyiségben az erre a célra készült adagolós lőportartóban vihető a lőállásba.

Muzeális fegyvereknél szikraképződésre érzékeny eszközöket tilos használni.

Muzeális fegyverrel tartott lövészeten a főtöltet fiolát, a felporzó lőpor tárolóját és a csappantyúkat a lövészet közben szükségszerűen keletkező szikrák ellen védeni kell.

Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.

A lőállások elé menni csak lövészetvezető előzetes engedélyével szabad!

A jelzőállásban kizárólag a lövészetvezető által kijelölt személyek tartózkodhatnak.

A jelzőállásból csak a lövészetvezető utasítására, jelzésére szabad kijönni, a lőfegyvert vagy lőszert a célhoz kivinni tilos!

A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult végezhet.

A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből.

Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.

Az elhasznált lőszer mennyiségéről kimutatást kell vezetni.

 

I. lőpálya: 250 m

 

Lőállások (tüzelőállások) száma:          2 db hangszigetelt, fedett lőállás

Hangszigetelés: A lőállások elé betongyűrűkből, gumibetéttel és külső hangszigeteléssel burkolva, csőhangtompító van készítve, amelyek feladata a hosszú tűzfegyverek által keltett hanghatás csökkentése.

Használható fegyverek       — jelleg:               golyós lőfegyver (huzagolt hosszú)

                                           — kaliberjel:         .22 LR - .50 BMG

                                           — kategória:         B4, B5, B7, C1, C2

Mozgásban végrehajtott lövészet nem megengedett, csak a kijelölt (fix) lőállásokból hajtható végre céllövészet és pontlövészet.

A lőpálya használatával egyidejűleg használható más lőpálya:  II. lőpálya és V. lőpálya

Veszélyességi terület: A fő lövedékfelfogó, a jobb és a bal oldali lövedékfelfogó és a lőállások közötti terület.

 

II. lőpálya: 250 m

 

Lőállások (tüzelőállások) száma:          4 db fedett lőállás

Használható fegyverek        — jelleg: maroklőfegyver (rövid)

                                                                  — kaliberjel:        9 mm kaliberig

                                           — jelleg: golyós lőfegyver (huzagolt hosszú)

                                                                  — kaliberjel:         .22 kaliberig

                                           — kategória:    B1, B2, B3, B4, B5, B7, C1, C2, C4

Mozgásban végrehajtott lövészet nem megengedett, csak a kijelölt (fix) lőállásokból hajtható végre céllövészet és pontlövészet.

A lőpálya használatával egyidejűleg használható más lőpálya: I. lőpálya és V. lőpálya

Veszélyességi terület: A 100 m-re levő lövedékfelfogó domb, a jobb és a bal oldali lövedékfelfogó és a lőállások közötti terület.

 

III. lőpálya: 50 m

 

Lőállások (tűzelőállások) száma:          1 db fedetlen lőállás

Használható fegyverek       — jelleg:               golyós lőfegyver (huzagolt hosszú)

                                           — kaliberjel:         .22 LR kaliberig

                                           — kategória:         B4, B5, B7, C1, C2

Mozgásban végrehajtott lövészet nem megengedett, csak a kijelölt (fix) lőállásokból hajtható végre céllövészet és pontlövészet.

A lőpálya használatával egyidejűleg más lőpálya használata nem megengedett.

Veszélyességi terület: A fő lövedékfelfogó, a jobb és a bal oldali lövedékfelfogó és a lőállás közötti terület.

 

IV. lőpálya: 25 m

 

Lőállások (tűzelőállások) száma:          5 db fedetlen lőállás

A lőállások pontos kijelölését a lövészetvezető végzi a lőfeladatnak megfelelően.

Használható fegyverek        — jelleg: maroklőfegyver (rövid)

                                                                  — kaliberjel:        9 mm kaliberig

                                           — jelleg: golyós lőfegyver (huzagolt hosszú)

                                                                  — kaliberjel:         7.62 mm kaliberig

                                           — kategória:    A1, B1, B2, B3, C4

                                           — egyéb:         muzális fegyver

                                                                  — kaliberjel:        .58 kaliberig

„A” kategóriába tartozó lőfegyverrel polgári célú lövészetet kizárólag olyan személy hajthat végre, aki rendelkezik az „A” kategóriába tartozó lőfegyver tartására jogosító, megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság által kiadott engedéllyel.

A lőpályán mozgásban vagy a kijelölt (fix) lőállásokból hajtható végre lövészet.

Mozgásban végrehajtott lövészet:

  • A tűzbeszüntetés pontját a lövészetvezető határozza meg.
  • Célok, lőlapok: a fő lövedékfelfogó irányába kell kihelyezni úgy, hogy nem lehetnek 150 cm-nél magasabban. Fémből készült céloknál a biztonsági határ minimum 10 méter.

A lőpálya használatával egyidejűleg más lőpálya használata nem megengedett.

Veszélyességi terület: A fő lövedékfelfogó, a jobb és a bal oldali lövedékfelfogó és a lőállás közötti terület.

 

V. lőpálya: 50 m

 

Lőállások (tűzelőállások) száma:          5 db fedett lőállás

Használható fegyverek        — jelleg: maroklőfegyver (rövid)

                                                                  — kaliberjel:        9 mm kaliberig

                                           — jelleg: golyós lőfegyver (huzagolt hosszú)

                                                                  — kaliberjel:         .22 kaliberig

                                           — jelleg: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú)

                                                                  — kaliberjel:        12-es kaliberig és legfeljebb

                                                                                               32 gramm töltettel

                                           — kategória:    B1, B2, B3, B4, B5, B7, C1, C2, C4, D

                                           — egyéb:         muzális fegyver

                                                                  — kaliberjel:        .58 kaliberig

A lőpálya használatával egyidejűleg használható más lőpálya: I. lőpálya és II. lőpálya

Veszélyességi terület: Az 50 m-re levő lövedékfelfogó domb, a jobb és a bal oldali lövedékfelfogó és a lőállás közötti terület.

 

A lőtér üzembentartója:

Szituációs Szolgáltató és Sportszervező Betéti Társaság

(székhely: 5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 1.)

______________________________________________________________________

 

Békéscsabai Rendőrkapitányság

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.

 

Záradék:

A lőtérszabályzatot jóváhagyom.

A jóváhagyott lőtérszabályzat elektronikusan hitelesített elektronikus irat.

 

Békéscsaba, 2019. május 24.

                                                                                                                                      Dr. Bede Sándor r. ezredes

                                                                                                                                            kapitányságvezető

                                                            nevében és megbízásából:

                                                                                                                                    Dr. Pántya Mónika r. alezredes

                                                                                                                                 igazgatásrendészeti osztályvezető

                                                                         

                                                                        LŐPÁLYÁK – VÁZLATRAJZ

x

 

 

Az engedély a Békéscsabai Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.) ügyfélfogadási időben (hétfő és csütörtök: 08:00-12:00, 13:00-15; kedd: 08:00-12:00) megtekinthető.


Kapcsolódó oldalak