Általános információk és adatkezelők

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: GDPR) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.

A rendőrségi szervek bűnmegelőzési és bűnüldözési célú adatkezelésére továbbra is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) jelenleg hatályos formájában, változatlanul irányadó.

A GDPR 30. cikke alapján a rendőrségi adatkezelő szerv köteles nyilvántartást vezetni az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének II. fejezet 6. pontja alapján e nyilvántartást köteles a Rendőrség honlapján közzétenni.

A fenti közzétételi, továbbá a GDPR 13-14. cikkei által előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a Rendőrség egységes elektronikus adatvédelmi nyilvántartása és az ahhoz kapcsolódó érintetti tájékoztatást is tartalmazó adatlapok összeállításra kerültek, az egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatók a tárgykör szerint csoportosított menüpontok alatt találhatók.

Területi jogállású szervek

Területi és helyi szervek