Tehetséges tiszthelyettesek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Az országos rendőrfőkapitány pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karán (a továbbiakban: NKE RTK) induló nappali munkarendű, 3 éves
tisztképzésre (a továbbiakban: tisztképzés).
 
A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv (a továbbiakban: Rendőrség) hivatásos tiszthelyettes/zászlósi állományába tartoznak és
rendőri képzettségük/végzettségük megszerzése óta legalább 1 év eltelt.
A 2024/2025-ös tanévben induló tisztképzésre azok is pályázhatnak továbbá, akik jelenleg
közbiztonsági rendőrjárőr, határrendészeti és útlevélkezelő rendőrjárőr (a továbbiakban:
járőrképzés) vagy technikus szintű rendőr tiszthelyettes (a továbbiakban: technikus) képzésben (a
továbbiakban együtt: rendvédelmi oktatás) vesznek részt és rendőri képzettségüket, illetve
végzettségüket 2024. augusztus 16-ig megszerzik.
A rendvédelmi oktatásban résztvevők pályázatba történő bevonásának célja, hogy a Rendőrség
elismerje a támogatást elnyerő jelentkezők eddigi rendőri tanulmányaik során nyújtott kiemelkedő
teljesítményét és a szakma iránti elkötelezettségét, elősegítve további fejlődésüket. A rendvédelmi
oktatásban részt vevő pályázók közül legfeljebb 5 fő pályázata kaphat támogatást a tisztképzésre.
 
A pályázaton nyertesek tanulmányi szerződésben vállalják a felsőfokú szakmai végzettség
határidőre történő megszerzését, továbbá a tanulmányi idővel azonos időtartamban a hivatásos
szolgálati jogviszonyuk fenntartását a Rendőrség állományában.
 
A pályázaton nyertesek a 2024. évi (a képzés indulása 2024. augusztus) felvételi eljárás keretében
jelentkezhetnek az NKE RTK-n a Rendészeti igazgatási alapképzési szak közrendvédelmi vagy
határrendészeti szakirány vagy a Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó vagy
informatikai nyomozó szakirány hároméves, nappali munkarendű képzéseire.
 
A felvételt nyert pályázók a képzés idejére rendelkezési állományba kerülnek, a tanulmányaik
során rájuk a kettős jogállású hallgatókra vonatkozó szabályozás érvényes.
 
A tisztképzésben résztvevő számára – az utolsó beosztása szerinti – illetményét a Rendőrség
biztosítja azzal a kitétellel, hogy a rendelkezési állományban töltött időszakra a hivatásos
pótlékának mértéke a rendvédelmi illetményalap 50%-a.
 
Az erre vonatkozó szabályokat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a
belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése tartalmazza.
 
A fentiekre tekintettel a tisztképzésre jelentkezéskor a pályázónak a megalapozott döntéshez
azt is mérlegelnie kell, hogy a rendelkezési állományba vételtől, a tisztképzés idejére a
hivatásos pótlék mértékét – a 2022. szeptember 1-jei és a 2024. január 1-jei emelkedéstől
függetlenül – részére a rendvédelmi illetményalap 50%-ában állapítják meg.
 
A tisztképzésre a 2024-es Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban történő meghirdetés alapján, az
országos rendőrfőkapitány támogató nyilatkozatának birtokában lehet jelentkezni. A felvételi
eljárásra a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi Szabályzatának előírásai az irányadók.
 
A 2024/2025-ös tanévre meghirdetett tisztképzésre pályázhat, aki:
  • a felvétel évében még nem tölti be a 30. életévét;
  • a Rendőrség hivatásos állományú tagja (tiszthelyettes/zászlós) és a rendőri képzettségét/végzettségét legalább 1 éve szerezte meg vagy;
  • a rendvédelmi oktatásban 2024. augusztus 16-ig rendőri képzettséget/végzettséget szerez;
  • írásbeli nyilatkozatban fogadja el, hogy – a vonatkozó jogszabályok alapján – a rendelkezési állományban eltöltendő időre a hivatásos pótlékának mértéke a rendvédelmi illetményalap 50%-a.
A felvételi követelményeknek történő megfelelést az NKE RTK a felvételi eljárás keretében bírálja
el, a felvételi pontszámok megállapítása a központi felvételi informatikai rendszerben történik
A jelenleg érvényes felvételi követelményeken túl további feltétel a felvételi tárgyak egyikéből tett
emelt szintű érettségi vizsga. A felvételi tárgyak pontos felsorolása a https://www.felvi.hu/
honlapon a képzés meghirdetése mellett érhető el.
 
Az emelt szintű érettségi vizsga hiánya pótolható, az érettségi bizonyítványt vagy tanúsítványt a
https://www.felvi.hu/ honlapon feltüntetett időpontig kell a jelentkezéshez csatolni. Az emelt
szintű érettségi vizsga követelménye alól mentesül, aki felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel
rendelkezik.
 
A tisztképzés megkezdésének a feltétele az országos rendőrfőkapitány támogató nyilatkozatának
és a felsőoktatási képzésbe történő felvételhez szükséges minimum 280 pont megléte. A felvehető
létszám 38 fő (bűnügyi nyomozó szakirányra 10 fő, informatikai nyomozó szakirányra 10 fő,
közrendvédelmi szakirányra 10 fő, határrendészeti szakirányra 8 fő). A létszámkeret erejéig az nyer
felvételt, aki sorrendben a legmagasabb pontszámot éri el.
 
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot
- a már szolgálatot teljesítő pályázó a területi rendőri szerv humánigazgatási
szolgálatán,
- a járőrképzésben részt vevő pályázó a képzőintézmény vezetőjén (RVT igazgatója
vagy a ROKK Rendőrképző Akadémia vezetője),
- a technikus képzésben részt vevő pályázó az RVT igazgatóján
keresztül, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK)
igazgatójának címezve tudja benyújtani.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 20.
 
A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.
 
A pályázatot a területi szerv humánigazgatási szolgálata vagy a rendvédelmi technikum
igazgatója terjeszti fel a ROKK részére a Robotzsaru elektronikus rendszeren keresztül.
Pályázati dokumentumok
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
1. Már szolgálatot teljesítő pályázó esetében:
 
  • a kitöltött és az állományilletékes parancsnok által, valamint a területi szerv vezetője által aláírt pályázati adatlapot (1. sz. melléklet),
  • az illetményváltozással összefüggő, kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot (4. sz. melléklet),
  • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
  • a pályázó motivációs levelét,
  • a területi szerv vezetőjének írásos állásfoglalását (5. sz. melléklet),
  • a jelentkező szolgálati jellemzését (7. sz. melléklet).

 

2. Rendvédelmi oktatásban résztvevő esetében:
 

a járőrképzésben résztvevő esetén:

1. a kitöltött és a képzési csoportvezető, az állományilletékes parancsnok, valamint a
területi szerv vezetője által aláírt pályázati adatlapot, (2. sz. melléklet),
2. az illetményváltozással összefüggő, kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot (4. sz. melléklet),
3. a pályázó önéletrajzát,
4. a pályázó motivációs levelét,
5. a területi szerv vezetőjének írásos állásfoglalását (5. sz. melléklet),
6. a jelentkező képzési csoportvezetője által készített jellemzést (8. sz. melléklet).
 
a technikus képzésben résztvevő esetén:
 
1. a kitöltött és a képzési csoportvezető, valamint a rendvédelmi technikum igazgatója által
aláírt pályázati adatlapot (3. sz. melléklet),
2. az illetményváltozással összefüggő, kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot (4. sz. melléklet),
3. a pályázó önéletrajzát,
4. a pályázó motivációs levelét,
5. a rendvédelmi technikum igazgatójának írásos állásfoglalását (6. sz. melléklet),
6. a jelentkező képzési csoportvezetője által készített jellemzést (8. sz. melléklet).
 
A már szolgálatot teljesítő pályázók motivációs beszélgetésen, a rendvédelmi oktatásban
résztvevők kompetencia vizsgálaton vesznek részt, amelynek pontos helyszínéről és időpontjáról
írásban kapnak tájékoztatást.
 
A beérkezett pályázatok alapján a támogatásban részesülők személyéről az országos
rendőrfőkapitány dönt, a felvételt nyert pályázókkal az Országos Rendőr-főkapitányság
tanulmányi szerződést köt.
 
A tanulmányi szerződésben előírt végzettség határidőre történő megszerzése esetén az országos
rendőrfőkapitány az érintettek részére – szakirányuknak megfelelő – tiszti beosztást biztosít.
 
A hároméves tisztképzést követően az oklevél megszerzésével a pályázók rendészeti felsőfokú
végzettséget és rendészeti felsőfokú szakképzettséget szereznek.
 
Az érvénytelen, a feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a
ROKK igazgatója érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A tisztképzésre, illetve a felvételi eljárásra vonatkozó részletes felvilágosítást a ROKK Hivatal
Képzésigazgatási Osztály munkatársa ad hivatali munkaidőben az alábbi elérhetőségeken:
Fürjes Béla r. alezredes tel.: +36 (1) 443-5318; BM mellék: 33-471, továbbá a
rokk@rokk.police.hu e-mail címen.
 
Budapest, időbélyegző szerint
 
dr. Balogh János r. altábornagy
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány