Tehetséges tiszthelyettesek

Tehetséges tiszthelyettesek

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az országos rendőrfőkapitány pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (a továbbiakban: NKE RTK) induló nappali munkarendű, 3 éves tisztképzésre.


A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik a Rendőrség hivatásos tiszthelyettes/zászlósi állományába tartoznak, valamint rendőri képzettségük megszerzése óta legalább 2 év eltelt, a rendőri pálya iránt elkötelezettek. Továbbá vállalják, hogy a rendvédelmi szervvel tanulmányi szerződést kötnek, amelyben részükre előírásra kerül a végzettség határidőre történő megszerzése. A pályázaton nyertesek tanulmányi szerződésben vállalják, hogy a tanulmányi idővel azonos időtartamban a hivatásos szolgálati jogviszonyukat a Rendőrség állományában fenntartják.


A pályázaton nyertesek a 2023. évi (a képzés indulása 2023. augusztus) felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek a NKE RTK-n a Rendészeti igazgatási alapképzési szak közrendvédelmi vagy határrendészeti szakirány vagy a Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó szakirány hároméves, nappali munkarendű képzéseire.


A felvételt nyert pályázók a képzés idejére rendelkezési állományba kerülnek, a tanulmányaik során rájuk a kettős jogállású hallgatókra vonatkozó szabályozás érvényes.


A képzésben résztvevő számára – az utolsó beosztása szerinti – illetményét a Rendőrség biztosítja azzal a kivétellel, hogy a rendelkezési állományba helyezésének időszakára a hivatásos pótlék mértéke a rendvédelmi illetményalap 50%-a. [Az erre vonatkozó szabályokat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése tartalmazza.]


A 3 éves képzést követően az oklevél megszerzésével a pályázók rendészeti felsőfokú végzettséget és rendészeti felsőfokú szakképzettséget szereznek.


A tanulmányi szerződésben előírt végzettség, tanulmányi szerződésben előírt határidőre történő megszerzése esetén az országos rendőrfőkapitány az érintettek részére – szakirányuknak megfelelő – tiszti beosztást biztosít.


A képzésre a 2023-as Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban történő meghirdetés alapján, az országos rendőrfőkapitány támogató nyilatkozatának birtokában lehet jelentkezni. A felvételi eljárásra a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi Szabályzat előírásai az irányadók.


A pályázat feltétele:

  • a felvétel évében még nem tölti be a 30. életévét;
  • a Rendőrség hivatásos állományú tagja (tiszthelyettes/zászlós);
  • hozzájáruló nyilatkozat annak elfogadásáról, hogy – a vonatkozó jogszabályok alapján – a rendelkezési állományba helyezése idejére a hivatásos pótlék mértéke a rendvédelmi illetményalap 50%-a.


A felvételi követelményeknek történő megfelelést az NKE RTK a felvételi eljárás keretében bírálja el, a felvételi pontszámok megállapítása a központi felvételi informatikai rendszerben történik (https://www.felvi.hu/).


A jelenleg érvényes felvételi követelményeken túl további feltétel a felvételi tárgyak [magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, belügyi rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek, egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (honvédelmi ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek), egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (rendészeti alapismeretek)] egyikéből tett emelt szintű érettségi vizsga. A felvételi tárgyak pontos felsorolása a https://www.felvi.hu/ honlapon a képzés meghirdetése mellett található meg.


Az emelt szintű érettségi hiánya pótolható, az érettségi bizonyítványt vagy tanúsítványt csak a https://www.felvi.hu/ honlapon feltüntetett időpontig kell a jelentkezéshez igazolni. Az emelt szintű érettségi vizsga követelménye alól mentesül, aki felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.


A képzés megkezdésének a feltétele országos rendőrfőkapitány támogató nyilatkozatának és a felsőoktatási képzésbe történő felvételhez szükséges minimum 280 pont megléte. A felvehető létszám 46 fő (bűnügyi nyomozó szakirányra 17 fő, közrendvédelmi szakirányra 17 fő, határrendészeti szakirányra 12 fő). Az tekinthető felvettnek, aki sorrendben a legnagyobb pontszámot éri el.


A jelentkező pályázatának benyújtási határideje a területi rendőri szerv humánigazgatási szolgálatához: 2022. december 01.


A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.


Pályázati dokumentumok:


A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött és az állományilletékes parancsnok által, valamint a területi szerv vezetője által aláírt pályázati adatlapot, amelyet az országos rendőrfőkapitány hagy jóvá (1. sz. melléklet),
2. az illetményváltozással összefüggő, kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot (2. sz. melléklet),
3. a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
4. a területi szerv vezetőjének írásos állásfoglalását (3. sz. melléklet),
5. a jelentkező szolgálati jellemzését (4. sz. melléklet).


A pályázatot a területi szerv Humánigazgatási Szolgálata terjeszti fel a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK) részére a Robotzsaru NOVA elektronikus rendszeren keresztül.


A képzésre, illetve a felvételi eljárásra vonatkozó részletes felvilágosítást a ROKK Képzésigazgatási Szervek Tanintézeti és Módszertani Főosztály Tanintézeti és Felügyeleti Osztály munkatársai adnak hivatali munkaidőben az alábbi elérhetőségeken: tel.: +36 (1) 443-5318, BM: 33-242; Fürjes Béla r. alezredes BM: 33-471, továbbá a rokk@rokk.police.hu e-mail címen.


A pályázók motivációs beszélgetésen vesznek részt, amelynek pontos helyszínéről és időpontjáról írásban kapnak tájékoztatást.


A beérkezett pályázatok alapján a támogatásban részesülők személyéről az országos rendőrfőkapitány dönt, a felvételt nyert pályázókkal az Országos Rendőr-főkapitányság tanulmányi szerződést köt.


Az érvénytelen, a feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a ROKK igazgatója érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.